Triệu Hà

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh sáng, đàn ca, các thánh tung hô
09/08/2017 01:08:12
f
26/10/2021 06:10:02
338
0

1. [ Em ] Dâng lên Chúa những [ D ] linh hồn [ G ] đã [ Am ] sớm xa [ C ] lìa [ B7 ] nơi Thế [ Em ] trần; Là con cái Chúa [ D ] đã [ E7 ] tạo [ Am ] sinh, [ D ] Chúa [ G ] ơi! [ B7 ] Xin thương [ Em ] cùng.

ĐK. Giờ xin dâng lên giờ xin dâng [ G ] lên xin dâng lên bánh [ Am ] thơm chén [ Em ] ngon dâng lên [ Am ] trước ngai Cha nhân [ B ] hiền:
[ D ] Tựa làn hương thơm [ D7 ] bay nguyện Chúa chúc [ G ] phúc đến [ B7 ] lời kinh [ Em ] cầu.

2. [ Em ] Nhờ con Chúa hiến [ D ] thân chịu [ G ] chết [ Am ] lấy Máu [ C ] Mình [ B7 ] chuộc lỗi [ Em ] đời. Giờ xin cứu vớt [ D ] bao [ E7 ] tội [ Am ] nhân [ D ] sắt [ G ] son [ B7 ] câu đoan [ Em ] nguyền.

3. [ Em ] Lời đính ước lúc [ D ] xưa còn [ G ] đó [ Am ] đến muôn [ C ] đời [ B7 ] không xoá [ Em ] mờ. Giờ dâng hiến lễ [ D ] vật [ E7 ] toàn [ Am ] thiêu [ D ] thế [ G ] cho [ B7 ] bao linh [ Em ] hồn.