Bossa Nova

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Cho nhau mùa xuân hồng. Trên môi cười trong trắng. Cho nhau nhịp rung trái tim. Khắp xa gần hòa câu mến tin. Cho nhau mộng yên lành.
19/01/2024 03:01:29
G
Ngày đầu xuân , con dâng lên Thiên Chúa trí tôn. Lời cảm mến , Chúa khen cha trí lành . ( cảm tạ chúa ) Chúa đã ban thêm 1 mùa xuân.
16/01/2024 06:01:04
C
01/09/2021 03:09:06
1999
5

1. [ Dm ] Người nằm trên thập [ F ] giá mắt trông trời [ Gm ] cao, thiết tha nài [ Dm ] van.
[ A ] Người cầu xin tha [ F ] thứ tất cả thù [ C ] nhân dưới chân thập [ A7 ] hình.
Ai khạc nhổ chê [ Gm ] cười hàn hạ thân [ A ] xác đóng đinh đồi [ C ] cao?
[ A ] Người lặng thinh không [ F ] nói mắt trông về [ C ] Cha [ A ] xin Ngài thứ [ Dm ] tha.

ĐK. [ Dm ] Đó là Người dạy [ C ] ta yêu thương kẻ [ F ] thù, ban ơn kẻ ghét ta.
[ F ] Đó là Người dạy ta xin ơn cho [ C ] người vu khống [ A ] và bắt bớ [ Dm ] ta.

2. [ Dm ] Người nằm trên thập [ F ] giá mắt trông trời [ Gm ] cao, thiết tha nài [ Dm ] van.
[ A ] Người cầu xin tha [ F ] thứ tất cả thù [ C ] nhân dưới chân thập [ A7 ] hình.
Ai đành bán thân [ Gm ] Thầy, đành tâm chê [ A ] chối thoát thân tìm [ C ] an?
[ A ] Người lặng thinh không [ F ] nói mắt trông về [ C ] Cha [ A ] xin Ngài thứ [ Dm ] tha.

3. [ Dm ] Người nằm trên thập [ F ] giá mắt trông trời [ Gm ] cao, thiết tha nài [ Dm ] van.
[ A ] Người cầu xin tha [ F ] thứ tất cả thù [ C ] nhân dưới chân thập [ A7 ] hình.
Ai nhận lấy ơn [ Gm ] lành, giờ tay lên [ A ] án giết oan Người [ C ] ân?
[ A ] Người lặng thinh không [ F ] nói mắt trông về [ C ] Cha [ A ] xin Ngài thứ [ Dm ] tha.

4. [ Dm ] Người nằm trên thập [ F ] giá mắt trông trời [ Gm ] cao, thiết tha nài [ Dm ] van.
[ A ] Người cầu xin tha [ F ] thứ tất cả thù [ C ] nhân dưới chân thập [ A7 ] hình.
Ai đành tát má [ Gm ] kia, đành chia tấm [ A ] áo đã quên tình [ C ] ân?
[ A ] Người lặng thinh không [ F ] nói mắt trông về [ C ] Cha [ A ] xin Ngài thứ [ Dm ] tha.

5. [ Dm ] Người nằm trên thập [ F ] giá mắt trông trời [ Gm ] cao, thiết tha nài [ Dm ] van.
[ A ] Người cầu xin tha [ F ] thứ tất cả thù [ C ] nhân dưới chân thập [ A7 ] hình.
Ai bội ước quên [ Gm ] thề, đành theo tội [ A ] lỗi mãi theo dòng [ C ] trôi?
[ A ] Người lặng thinh không [ F ] nói mắt trông về [ C ] Cha [ A ] xin Ngài thứ [ Dm ] tha.