Bossa Nova

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Cho nhau mùa xuân hồng. Trên môi cười trong trắng. Cho nhau nhịp rung trái tim. Khắp xa gần hòa câu mến tin. Cho nhau mộng yên lành.
19/01/2024 03:01:29
G
Ngày đầu xuân , con dâng lên Thiên Chúa trí tôn. Lời cảm mến , Chúa khen cha trí lành . ( cảm tạ chúa ) Chúa đã ban thêm 1 mùa xuân.
16/01/2024 06:01:04
C
11/10/2021 03:10:58
390
0

ĐK: [ G ] Chư dân ơi hãy [ D ] ca ngợi [ G ] Danh Chúa Trời cao [ Bm ] cả. [ D ] Vạn quốc ơi hãy [ Bm ] vang hòa [ D ] tụng ca Chúa vinh [ G ] quang.

1. [ C ] Xin Chúa Trời chiếu [ D ] rạng Nhan Thánh sáng [ D7 ] tươi. [ G ] Thiên hạ sẽ am [ Am ] tường ơn cứu [ Em ] độ của [ D ] Ngài.

2. [ C ] Dùng chính trực công [ D ] bằng, Ngài quản trị thế [ D7 ] trần, [ G ] Chúa cầm giữ trong [ Am ] tay mọi dân [ Em ] tộc dưới [ D ] trần.

3. [ C ] Muôn phước lộc chan [ D ] hòa, nguyện ơn trời tuôn [ D7 ] tràn. [ G ] Khắp toàn cõi nhân [ Am ] gian, hãy kính [ Em ] sợ Danh [ D ] Ngài.