Đinh Trung Chính

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Khi hạt giống gieo vào đất bờ đê. Nắng chói chang, hạt cháy khô làm mồi cho chim trời. Khi hạt giống giao vào đất sỏi đá vì không sâu rễ, không bám đất lâu heo tan mau. Gieo, gieo hạt giống trên ruộng đồng. Mang, mang hạt tốt vào đất tốt. Cho, cho mạch sống mau nẩy mầm.
22/08/2020 03:08:27
Am
29/04/2023 03:04:32
28
0

ÐK: Con hãy nhớ [C]rằng Ðức Giê - su Ki - [G7]tô từ trong kẻ [Am]chết Ngài đã phục [G]sinh. Chúa [F]là ơn cứu độ chúng [G]ta, nguồn vinh [C]quang muôn đời của [Dm]ta. __ [G7] __ [C]

1. Nếu ta cùng chết với [G]Ngài, ta sẽ [F]sống với [Em]Ngài [Dm]. Nếu ta cùng [G]đau khổ với Ngài, ta sẽ [Am]thống trị với [G]Ngài.

2. Ưu phiền của [A7]ta ở nơi [G]Ngài, hoan lạc của [F]ta cũng ở nơi [Em]Ngài [Dm], tin tưởng của [G]ta cũng nơi Ngài, mối tình của [Am]ta cũng nơi [G]Ngài.

3. Ân sủng của [A7]ta ở nơi [G]Ngài, an bình của [F]ta cũng nơi [Em]Ngài [Dm], vinh hiển của [G]ta ở nơi Ngài, cứu độ của [Am]ta cũng nơi [G]Ngài.