Trần Mừng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Ngày ấy, tại sông Gióc-đăng. Khi Gio-an đang làm phép rửa,
11/01/2016 11:01:53
g
11/06/2021 06:06:21
1204
0

ĐK: Kìa Bà [ Am ] nào đang tiến [ Em ] lên như rạng [ Am ] đông, Kìa Bà [ C ] nào đang tiến [ E ] lên như rạng đông.
[ Am ] Đẹp như mặt [ F ] trăng, rực [ G ] rỡ như mặt [ C ] trời [ Am ] , Oai [ Dm ] hùng như đạo [ C ] binh sắp [ Dm ] hàng vào [ Am ] trận.
[ G ] Bà là [ Am ] ai ? ( [ E7 ] Bà là [ Am ] ai ?)

1. Bà là ai như huệ [ Em ] giữa chòm [ C ] gai. Như hồng thiêng mầu [ G ] nhiệm Như đền vua vinh [ C ] hiển. Như thành thánh Sa [ E7 ] lem.
Bà là [ Am ] ai như hào quang Thiên [ C ] Chúa. Như mùa xuân không [ Dm ] úa Như vì sao mai [ C ] rạng, như chính cửa thiên [ E7 ] đàng.

2. Bà là ai tinh tuyền [ Em ] lúc đầu [ C ] thai. Xác hồng như ngọc [ G ] tuyền Dư đầy ơn Thiên [ C ] Chúa. Như nguồn nước vô [ E7 ] biên
Bà là [ Am ] ai tay bông Vua thơ [ C ] bé. Tay tràn ơn cứu [ Dm ] thế Đấng từ bi nhân [ C ] hậu hằng tiếp đón lời [ E7 ] cầu.