Thiên Uyên

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Xin Chúa đoái thương trần gian sóng gió sự dữ bệnh tật lan tràn đó đây. Xin thương con rộng tay giáng phúc. Tình Chúa cao vời xin Ngài đỡ nâng
09/07/2021 05:07:44
Dm

ĐK: Ai tiến [ Am ] lên cung điện Thiên [ F ] Chúa, nghỉ ngơi trên núi thánh [ G ] Người.
Hỏi ai tiến [ Em ] lên cung điện Thiên [ C ] Chúa, ngàn [ Am ] năm không chuyển [ G ] lay.

1. [ C ] Là người sống nhân [ G ] lành, thực [ Dm ] hành điều công [ Am ] lý.
Tâm trí luôn chân [ F ] thành, và miệng lưỡi chẳng điêu [ G ] ngoa.

2. [ C ] Là người sống chân [ G ] tình, nào [ Dm ] hại người công [ Am ] lý.
Yêu kính ai nhân [ F ] hiền, người tội lỗi thì khinh [ G ] khi.

3. [ C ] Là người sống tinh [ G ] tuyền, lời [ Dm ] nguyền chẳng gian [ Am ] dối.
Vui sống theo Tin [ F ] Mừng, và gìn giữ khỏi ô [ G ] nhơ.