Thiên Uyên

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Xin Chúa đoái thương trần gian sóng gió sự dữ bệnh tật lan tràn đó đây. Xin thương con rộng tay giáng phúc. Tình Chúa cao vời xin Ngài đỡ nâng
09/07/2021 05:07:44
Dm

ĐK: [ Em ] Chúa là Đấng từ [ Am ] bi và [ B7 ] hay xót [ Em ] thương.

1. Linh hồn tôi [ C ] ơi hãy chúc tụng [ D ] Chúa, toàn thể thân [ G ] tôi chúc [ B7 ] tụng Thánh Danh [ Em ] Người. Linh hồn tôi [ C ] ơi hãy chúc tụng [ Am ] Chúa, và xin chớ [ B7 ] quên những ân huệ của [ Em ] Người.

2. Chúa hằng dung [ C ] tha cho muôn điều [ D ] lỗi, và Người cứu [ G ] chữa hết [ B7 ] khỏi những tật [ Em ] nguyền.Trước cảnh vong [ C ] thân Chúa cứu mạng [ Am ] ngươi, đầu ngươi Chúa [ B7 ] trao mão ân sủng nhân [ Em ] từ.

3. Chúa thật công [ C ] minh luôn thi hành [ D ] đúng, trả quyền lợi [ G ] cho ai [ B7 ] bị những bách [ Em ] hại. Tỏ cùng Mô - [ C ] sê biết rõ đường [ Am ] lối, và Is - ra- [ B7 ] el chứng minh kỳ công [ Em ] Người.

4. Chúa là Đấng [ C ] rất thương xót từ [ D ] bi, giàu lòng khoan [ G ] nhân rất [ B7 ] chậm nỗi bất [ Em ] bình. Như trời xanh [ C ] kia cao trên mặt [ Am ] đất, lòng nhân Chúa [ B7 ] ôi mới siêu việt hơn [ Em ] cả.