Hoa Đăng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
26/10/2021 06:10:34
848
0

ĐK. [ G ] Chúa đã làm cho [ D ] tôi, (Chúa đã làm) đã [ Em ] làm cho [ A7 ] tôi muôn [ D ] điều kỳ diệu. (kỳ diệu) Danh Người là [ G ] Thánh.

1. Hồn [ D7 ] tôi cất tiếng ngợi [ G ] khen, ngợi khen [ E7 ] Chúa (i_____ [ Am ] ________ [ D7 ] ). [ G7 ] Lòng trí [ A7 ] tôi vui [ D7 ] mừng, mừng trong [ G ] Chúa cứu [ C ] chuộc [ D7 ] tôi.

2. Vì [ D7 ] Chúa ghé mắt nhìn [ G ] xem tì nữ [ E7 ] thấp (i) [ Am ] hèn (i_____ [ D7 ] ). [ G7 ] Này khắp muôn [ A7 ] muôn [ D7 ] đời sẽ chúc [ G ] phúc (i) [ C ] cho [ D7 ] tôi.

3. Vì [ D7 ] Đấng Uy Linh Toàn [ G ] Năng đã ban [ E7 ] xuống [ Am ] người [ D7 ] tôi. [ G7 ] Đầy những [ A7 ] ơn lạ [ D7 ] lùng thật Danh [ G ] Chúa thánh [ C ] dường [ D7 ] bao.

4. Lòng [ D7 ] Chúa yêu thương tràn [ G ] lan trải qua [ E7 ] khắp [ Am ] đời (i_____ [ D7 ] . [ G7 ] Cho những [ A7 ] ai một [ D7 ] niềm, một niềm [ G ] biết kính [ C ] sợ [ D7 ] Ngài.

5. Ngài [ D7 ] đã ra tay cực [ G ] linh đầy uy [ E7 ] dũng( i ________). [ G7 ] Ngài phá [ A7 ] tan những [ D7 ] phường đầy lòng [ G ] trí thói [ C ] kiêu [ D7 ] căng.

6. Tòa [ D7 ] ngai bao quân cường [ G ] gian Ngài đã [ E7 ] phá [ Am ] đổ [ D7 ] . [ G7 ] Còn những [ A7 ] ai khiêm [ D7 ] nhường này tay [ G ] Chúa cất [ C ] lên [ D7 ] cao.

7. Những [ D7 ] ai túng thiếu nghèo [ G ] đói Ngài ban [ E7 ] phát (i) [ Am ] đầy [ D7 ] no. [ G7 ] Còn những [ A7 ] quân ham [ D7 ] giầu Ngài xua [ G ] đuổi chúng [ C ] về [ D7 ] không.

8. Này [ D7 ] Is - ra - el bầy [ G ] tôi Ngài cứu [ E7 ] giúp (i) [ Am ] chở [ D7 ] che. [ G7 ] Vì Chúa [ A7 ] đã nhớ [ D7 ] lại lòng Ngài mãi [ G ] mãi [ C ] thương [ D7 ] yêu.

9. Vì [ D7 ] Chúa nhớ tới lời [ G ] hứa cùng bao [ E7 ] Đấng (i) [ Am ] Tổ [ D7 ] Tiên. [ G7 ] Rằng sẽ [ A7 ] luôn bênh [ D7 ] vực A - bra - [ G ] ham với [ C ] cháu [ D7 ] con.

10. Ngợi [ D7 ] khen Ngôi Cha từ [ G ] nhân ngợi khen [ E7 ] Thánh (i) [ Am ] Tử [ D7 ] . [ G7 ] Hợp nhất [ A7 ] trong Thánh [ D7 ] Thần ngợi khen [ G ] Chúa đến [ C ] muôn [ D7 ] đời.