Sơ Sourire

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi hồng, tim tôi rộn lên niềm vui. Lời ca vang cánh đồng bên muôn hoa tươi hồng, tôi vui mừng luôn trong Ðức Chúa Trời.
19/07/2021 02:07:11
A
10/01/2024 03:01:56
65
0

ĐK: Ai [ D ] muốn làm [ D7 ] lớn giữa anh [ G ] em thì [ A7 ] phải làm [ D ] người phục vụ anh [ Em ] em. Ai [ Bm ] muốn làm [ G ] đầu giữa mọi anh [ A ] em thì [ A7 ] phải làm đầy [ D ] tớ mọi người.

[ Dm ] 1. Con đi theo [ Bb ] Chúa không [ Dm ] cần một chỗ thật [ C ] cao, nhưng [ F ] cần một chỗ thật [ A7 ] gần [ Dm ] ___. Gần bên với [ Bb ] Chúa và [ Dm ] gần với hết anh [ C ] em, luôn [ F ] sống khiêm nhu phục [ A7 ] vụ [ Dm ] ___. Đời con theo [ Bb ] Chúa không [ Gm ] kiếm quyền hành lợi [ A7 ] danh, nhưng [ Dm ] muốn hy sinh chân [ F ] thành [ Bb ] ___. Con muốn trọn [ A7 ] lành uống [ Dm ] cạn đau thương chén [ F ] đắng chia [ Gm ] sớt thân [ A7 ] phận của [ Dm ] Chúa.

[ Dm ] 2. Yêu thương Chúa [ Bb ] đã cho [ Dm ] con được sống tình [ C ] thân thông [ F ] phần vào sứ mạng [ A7 ] Ngài [ Dm ] ___. Để con gieo [ Bb ] bước vào [ Dm ] đời như muối như [ C ] men, mang [ F ] đến an vui hy [ A7 ] vọng [ Dm ] ___. Đời con theo [ Bb ] Chúa không [ Gm ] kiếm địa vị quyền [ A7 ] uy, chỉ [ Dm ] muốn yêu thương đến [ F ] cùng [ Bb ] ___. Theo Chúa trọn [ A7 ] đời đã [ Dm ] là ân ban cao [ F ] quý, con [ Gm ] chẳng mong [ A7 ] được gì [ Dm ] hơn.

[ Dm ] 3. Xin cho con [ Bb ] biết thi [ Dm ] hành điều Chúa đã [ C ] khuyên luôn [ F ] một đời sống nhân [ A7 ] hiền [ Dm ] ___. Và cho con [ Bb ] biết diệt [ Dm ] trừ mọi tính tham [ C ] lam, ghen [ F ] ghét kiêu căng tự [ A7 ] phụ [ Dm ] ___. Đời con theo [ Bb ] Chúa xa [ Gm ] lánh mọi điều tà [ A7 ] gian, mọi [ Dm ] thói quen thân hư [ F ] hèn [ Bb ] ___. Dâng Chúa ước [ A7 ] nguyện suốt [ Dm ] đời con nên nhân [ F ] chứng, gieo [ Gm ] rắc Tin [ A7 ] Mừng mọi [ Dm ] nơi.