La Thập Tự

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan dung. Linh hồn tôi hãy chúc tụng chúa, con người tôi hãy chúc tụng Người.
31/08/2021 02:08:35
C
05/04/2024 06:04:23
44
0

1. Con xin [ Cm ] âng muôn lời [ Fm ] kinh thắm [ G ] lệ chan [ Cm ] hoà. Con kêu [ Bb ] van Chuá nhân [ Bb ] từ ghé mắt xót [ G ] thương. Mùa chay [ Bb ] thánh Chúa [ Ab ] thương tha thứ tội [ G ] nhơ. Lắng nghe [ Fm ] con dâng lời khấn [ Eb ] nguyện: Chúa ban [ Fm ] ơn trong [ G ] mùa thánh [ Cm ] này.

2. Trong đêm [ Cm ] thâu tâm hồn [ Fm ] con vướng [ G ] bao tội [ Cm ] tình. Bao đau [ Bb ] thương đã phủ [ Bb ] đầy trên tấm thân [ G ] con. Vì yếu [ Bb ] đuối Chúa [ Ab ] đã thấu rõ hồn [ G ] con. Chúa khoan [ Fm ] nhân thương gọi trở [ Eb ] về. Khứng ban [ Fm ] muôn tâm [ G ] tình thánh [ Cm ] thiện.

3. Con trông [ Cm ] mong bao ngày [ Fm ] đêm hối [ G ] tội lỡ [ Cm ] lầm. Trong khi [ Bb ] con hãm thân [ Bb ] mình tịnh xác hy [ G ] sinh. Muà chay [ Bb ] thánh bốn mươi [ Ab ] ngày con vẫn nài [ G ] xin. Chúa Ba [ Fm ] Ngôi nâng hồn con [ Eb ] dậy. Giúp con [ Fm ] luôn trung [ G ] thành suốt [ Cm ] đời.

4. Ôi Giê - [ Cm ] su con nguyện [ Fm ] xin Thánh [ G ] Danh uy [ Cm ] quyền. Xưa hy [ Bb ] sinh xuống cứu [ Bb ] chuộc nhân thế khổ [ G ] đau. Mùa chay [ Bb ] thánh Chúa [ Ab ] đem con đến nguồn [ G ] yêu: biết yêu [ Fm ] thương những kẻ khốn [ Eb ] cùng. Dẫn đưa [ Fm ] ai đang [ G ] còn lỡ [ Cm ] lầm.