Trọng Nhân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Nầy bạn lát nữa có là bao có là bao người đến không trì hoãn, Người đến không trì hoãn gõ cửa nhà bạn. Bạn tỉnh thức hay đã ngủ mê. Nầy bạn Chúa đã đến kề bên đến kề bên.
03/08/2021 04:08:25
D
Chúa là tình yêu Người đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu Người đã thương ban Con Một cho trần thế.
28/06/2021 07:06:43
D
11/05/2023 01:05:02
213
1

1. [ Gm ] Vài ngàn năm xa trước đó, Chúa dẫn [ F ] đưa [ Cm6 ] dân [ Gm ] xưa đi, và ngày nay trong [ Cm ] gian nguy, [ Bb ] Chúa dẫn [ Cm6 ] đưa [ Bb ] chúng [ Gm ] ta đi. Rỗi nhìn năm sau mãi mãi, Chúa đưa [ D7 ] về [ Gm ] nơi [ D7 ] Đất Hứa, [ Cm ] đuốc sáng [ Bb ] soi [ F ] màn [ Cm ] đêm bóng [ Bb ] mây [ F ] rợp [ Cm ] che nắng [ D7 ] thiêu ban [ Gm ] ngày.

ÐK: [ G ] Al - le - [ B7 ] lu - [ Em7 ] ia! [ A7 ] Ta nào vui ca [ D ] lên. [ F ] Al - le - lu - [ D ] ia [ Em ] ! [ D7 ] Này đoàn dân Thiên [ G ] Chúa. [ Em ] Al - le - lu - [ Bm ] ia! [ G7 ] Được Người luôn cứu [ C ] thoát. Tấu khúc [ Am ] Al - le - lu - [ Bm ] ia! [ D7 ] là đoàn dân Chúa [ G ] thương.

2. [ Gm ] Vài ngàn năm xa trước đó, Chúa đã [ F ] cho [ Cm6 ] dân [ Gm ] Man - na, và ngày nay trong [ Cm ] gian nguy, [ Bb ] Chúa nỡ [ Cm6 ] đâu [ Bb ] lãng [ Gm ] quên ta. Rồi nghìn năm sau mãi mãi, Chúa vẫn [ D7 ] còn [ Gm ] ban [ D7 ] Bánh Thánh, [ Cm ] sức sống [ Bb ] trên [ F ] đường [ Cm ] xa lướt [ Bb ] qua [ F ] rừng [ Cm ] sâu đến [ D7 ] nơi quê [ Gm ] nhà.

3. [ Gm ] Vài ngàn năm xa trước đo, Chúa dẫn [ F ] đưa [ Cm6 ] dân [ Gm ] xưa đi, và ngày nay trong [ Cm ] gian nguy, [ Bb ] Chúa dẫn [ Cm6 ] đưa [ Bb ] chúng [ Gm ] ta đi. Rồi nghìn năm sau mãi mãi, Chúa đã [ D7 ] tràn [ Gm ] ơn [ D7 ] cứu thoát, [ Cm ] cứu thoát [ Bb ] ai [ F ] lòng [ Cm ] ngay bước [ Bb ] theo [ F ] Ngài [ Cm ] đi đến [ D7 ] quê mong [ Gm ] chờ.