Lữ Hành

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con dâng của lễ này bánh miến rượu nho hợp dâng tiến trên bàn thờ đoàn con cái mong chờ. Xin thương nhận của lễ
20/11/2023 07:11:54
Dm

ĐK: Ước chi hôm [ C ] nay, các [ Am ] bạn nghe tiếng [ F ] Người, đừng cứng [ G ] lòng [ C ] nữa.

1. Hãy tới [ F ] ta reo mừng [ Am ] Chúa, tung [ C ] hô Đâng Cứu Độ [ G ] ta.
Dâng [ C ] Chúa những lời cảm [ F ] tạ, tung [ G ] hô theo tiếng đàn [ Am ] ca [ G ] .

2. Đến [ F ] trước Thiên Nhan quỳ [ Am ] gối, tôn [ C ] vinh Cứu Chúa mọi [ G ] nơi.
Hãy [ C ] nhớ ta là dân [ F ] Người, và [ G ] Người thủ lãnh của [ Am ] ta [ G ] .

3. Chớ [ F ] có như Mê - ri - [ Am ] ba, như [ C ] hôm ở chốn Mat - [ G ] xa.
Ta [ C ] hãy vâng nghe tiếng [ F ] Người, vì [ G ] nầy việc Chúa tuyệt [ Am ] vời [ G ] .