Dominic

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Tháng ngày đợi trông xin dâng lên Cha đây ước mơ hồng. Bánh thơm rượu nồng theo làn khói hương dâng về Cha
05/08/2023 04:08:23
Am
13/06/2023 12:06:22
265
0

Mở đầu: [ Dm ] Chúa đã [ Dm7 ] sống lại [ E7 ] rồi! [ A ] AI - [ A7 ] le - lu - [ D ] ia !

[ Dm ] ĐK: AI - le - lu - [ C ] ia! AI - le - lu - [ F ] ia! AI - le - lu - [ Gm ] ia! AI - [ Bb ] le - lu - [ A7 ] ia!  [ Dm ] AI - le - lu - [ C ] ia! AI - le - lu - [ F ] ia! AI - le - lu - [ Gm ] ia! AI - [ Bb ] le - lu - [ A ] ia! AI - le - lu - [ Bb ] ia! AI - le - lu - [ Am ] ia! AI - le - lu - [ Gm ] ia! AI - [ Em7 ] le - lu - [ A ] ia! AI - le - lu - [ Bb ] ia! AI - le - lu - [ Am ] ia! AI - le - lu - [ Gm ] ia! AI - [ Em7 ] le - lu - [ A7sus4 ] ia!  [ Dm ] Chúa đã sống [ Dm7 ] lại [ E7 ] rồi! [ A ] AI - le - [ A7 ] lu - [ D ] ia! 

1. [ Dm ] Đồng thanh hát khúc hát Vượt [ C ] Qua ngợi khen Chúa [ F ] ta. Đấng đã làm [ Gm ] nên kì [ Bb ] công vĩ đại cao [ A7 ] cả. [ Dm ] Bước ta Ngài [ C ] dẫn lối dưa [ F ] đường khỏi ác [ Gm ] tâm [ Bb ] kẻ nghịch [ A ] thù [ F7 ] __. [ Bb ] Hát ca mừng Chúa, [ Am ] Đức Vua trời đất, [ Gm ] cánh tay quyền [ Em7 ] phép [ A ] đã ra uy [ F7 ] lực. [ Bb ] Dẫn đưa dân vượt [ Am ] biển khô chân giải [ Gm ] phóng dân [ Em7 ] Ngài về [ A7sus4 ] Đất Hứa ước [ A7 ] mong.

2. [ Dm ] Ngày đau thương xót xa lòng [ C ] ta giờ đây đã [ F ] qua. Khắp trên trần [ Gm ] gian hòa câu [ Bb ] ca ngợi rộn [ A7 ] rã. [ Dm ] Chúa đã hiển [ C ] thắng cõi tử [ F ] thần. Ngài tiến [ Gm ] lên [ Bb ] rất oai [ A ] hùng [ F7 ] __. [ Bb ] Hỡi khắp trời đất [ Am ] hãy ca ngợi Chúa [ Gm ] hát lên cùng [ Em7 ] tôi [ A ] khúc ca khải [ F7 ] hoàn. [ Bb ] Khúc ca mừng vang [ Am ] mãi không ngừng  tỏa [ Gm ] lan chan [ Em7 ] hòa vọng [ A7sus4 ] ngân tới cửu [ A7 ] trùng.

3. [ Dm ] Nào đoàn dân Chúa vui mừng [ C ] lên hòa câu hát [ F ] khen. Tán dương tình [ Gm ] yêu của Thiên [ Bb ] Chúa thật vô [ A7 ] biên. [ Dm ] Hiến thân chịu [ C ] chết để cứu [ F ] đời giờ hiển [ Gm ] vinh [ Bb ] sống muôn [ A ] đời [ F7 ] __. [ Bb ] Hỉ hoan vĩnh cửu [ Am ] phúc vinh ngàn thu [ Gm ] Chúa đã dành [ Em7 ] sẵn [ A ] những ai theo [ F7 ] Ngài. [ Bb ] Hãy sẵn sàng tiệc [ Am ] thánh cao sang chờ [ Gm ] ai khát [ Em7 ] mong niềm [ A7sus4 ] vui phúc thiên [ A7 ] đàng.

Sheet 2 bè: https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Giangtam/10.MuaChay-PhucSinh/PhucSinh/HungCaPhucSinh(2Be)-Giangtam.pdf