Phạm Minh Công

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa về trời vinh quang. Al - le -lu - ia! Al - le -lu - ia! Giữa muôn tiếng đàn ca Thiên Thần. Chúa ngự tòa cao sang. Al - le -lu - ia! Al - le -lu - ia! Tưới mưa phúc lành xuống nhân trần.
11/04/2024 02:04:28
F
01/06/2019 06:06:26
1018
0

ĐK. [ Bm ] Chúa ngự [ A ] lên, [ Em ] Chúa ngự [ F# ] lên, [ A ] giữa tiếng hát tiếng [ F#7 ] reo mừng [ Bm ] vui. [ G ] Hát lên [ Em ] nào, [ F# ] hát lên [ Bm ] nào. [ D ] Hát kính Chúa khúc hát tân [ Bm ] ca.

1. Vỗ tay [ Em ] đi nào [ G ] muôn dân [ A ] hỡi. [ Bm ] Mừng Thiên Chúa [ E7 ] hãy cất tiếng hò [ A ] reo. [ Bm ] Vì Đức Chúa [ G ] là Đấng Tối [ F# ] Cao, [ Em ] là Vua thống [ G ] trị [ F# ] địa [ Bm ] cầu.

2. [ B7 ] Thiên Chúa ngự lên [ Em ] rộn rã tiếng hò [ F# ] reo. [ A7 ] Thiên Chúa [ D ] ngự lên [ F# ] vang dội tiếng tù [ Bm ] và. [ E7 ] Hãy hát [ A ] lên, [ A7 ] hãy đàn [ D ] lên. [ F# ] Mừng kính Chúa đất [ Bm ] trời.

3. [ B7 ] Thiên Chúa là vua [ Em ] toàn cõi địa cầu. [ F#7 ] Hãy dâng [ Bm ] Ngài khúc [ Em ] ca tuyệt [ A ] mỹ. [ D ] Ngài là vua thống [ G ] trị chư [ Em ] dân, [ F#m ] là Thiên Chúa ngự [ Bm ] chốn uy linh.