Đăng Khoa

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.

1. [ F ] Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự [ Am7 ] xuống trần [ Dm ] gian [ C ] tự trời cao gửi [ F ] xuống nguồn ánh [ G ] sáng toả [ Dm ] lan. Lạy Chả kẻ bần [ C ] hàn Đấng tặng bạn ân [ Am ] điển [ Dm ] và soi dẫn nhân [ Gm ] tâm, cúi xin [ F ] Ngài ngự [ C ] đến !

2. [ F ] Đấng ủi an tuyệt diệu khách trọ [ Am7 ] của hồn [ Dm ] con [ C ] Ngài ngọt ngào dịu [ F ] êm tựa suối [ G ] mát chảy [ Dm ] tuôn. Giờ vất và lao [ C ] công Chúa là nơi an [ Am ] nghỉ [ Dm ] ngọn gió đuổi cơn [ Gm ] nồng tay thiêng [ F ] gạt lệ [ C ] rơi !

3. [ F ] Hỡi hào quang linh diệu xin giãi [ Am7 ] chiếu vầng [ Dm ] hồng [ C ] vào nội tâm tín [ F ] hữu ngàn rực [ G ] rỡ sáng [ Dm ] trong. Chẳng thiên lực phù [ C ] trì kẻ bụi tro giòn [ Am ] mỏng [ Dm ] thật chẳng có điều [ Gm ] gì vô tội [ F ] và thanh [ C ] khiết.

4. [ F ] Hết mọi thứ nhơ tội xin tẩy [ Am7 ] rửa sạch [ Dm ] trong, [ C ] gội nhuần nơi khô [ F ] khan chữa giúp [ G ] những vết [ Dm ] thương. Chỗ cứng cỏi uốn [ C ] mềm chỗ lạnh giá sưởi [ Am ] ấm [ Dm ] mọi đường lối sai [ Gm ] lầm sửa sang [ F ] thành ngay [ C ] thẳng.

5. [ F ] Những người mãi tin thờ trông cậy [ Am7 ] Chúa vững [ Dm ] vàng, [ C ] nguyện xin thương ban [ F ] xuống bảy ơn [ G ] thánh toả [ Dm ] lan. Nguyện xin Ngài ban [ C ] tặng suốt cuộc đời nhân [ Am ] đức [ Dm ] và hoan hỷ muôn [ Gm ] đời sau phút [ F ] giây lâm [ C ] chung.

[ F ] A - [ C ] men [ Dm ] ! [ Bb ] Al - le - [ F ] lu - [ C ] ia!