Blues

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Khi hạt giống gieo vào đất bờ đê. Nắng chói chang, hạt cháy khô làm mồi cho chim trời. Khi hạt giống giao vào đất sỏi đá vì không sâu rễ, không bám đất lâu heo tan mau. Gieo, gieo hạt giống trên ruộng đồng. Mang, mang hạt tốt vào đất tốt. Cho, cho mạch sống mau nẩy mầm.
22/08/2020 03:08:27
Dm
Bánh trắng với rượu lành, con dâng về nhan Chúa, do công lao bao người xin Cha nhận lễ con dâng.
04/10/2019 09:10:32
Dm
27/09/2019 09:09:50
1483
0

ĐK. Tiến [ Dm ] vào thánh [ F ] cung tâm tư [ Bb ] con [ C ] nhảy [ F ] mừng. Dâng [ Am ] Chúa (í a) nhân [ Dm ] từ tiếng [ F ] hát ngợi [ Gm ] khen. Muôn [ C ] lòng chung nhịp vang [ D7 ] tiếng chúc [ Gm ] vinh suy [ C ] tôn Ngài muôn [ F ] đời. [ Gm ] Đi [ Bb ] lên! Đi [ F ] lên! Nào [ Dm ] muôn ngàn dân [ F ] nước, chung [ Am ] cám tạ ơn [ Dm ] Chúa.

1. [ Bb ] Chúa đã [ C ] làm phép [ F ] lạ [ Gm ] cho tuổi [ Am7 ] xuân con reo [ Dm ] mừng. [ D7 ] Tay Chúa [ Gm ] mở trao [ C ] ban, [ F ] suối dạt [ Am ] dào muôn thánh [ Dm ] ân.

2. Chính đây tòa Chúa ngự, đây thành đô con nương nhờ. Trong hy vọng tin yêu, chung lòng thành chung lễ dâng.

3. Chúa nghe lời khấn nguyện, nghe trần gian đang kêu cầu. Xin muôn thưở an vui, xin ngàn đời luôn thắm tươi.