Nguyên Long

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
29/09/2021 09:09:32
199
0

ÐK: Con xin [G]đến thực thi ý [D]Chúa, lạy Chúa, con xin [G]đến thực thi ý [C]Ngài, thực thi ý [D]Ngài này [Em]con [D]xin [G]đến.

1. Con tin [C]tưởng cậy trông ở [D]Chúa, Ngài đoái [G]nhìn thương nhận tiếng cầu [Em]xin.
Ðây bài [Am]ca sẽ hân hoan mừng [D]hát, để tán dương [Bm]Ngài là [D]Chúa mọi [G]dân.

2. Dâng hy [C]lễ thì Ngài không [D]ưa, Ngài mở [G]rộng tai người để mà [Em]nghe.
Lễ toàn [Am]thiêu Chúa thiên binh chẳng [D]muốn, con đã thưa [Bm]Ngài con [D]đến rồi [G]đây.

3. Con sung [C]sướng thực thi ý [D]Chúa, luật pháp [G]Ngài ghi tận đáy lòng [Em]con.
Con truyền [Am]rao đức công minh của [D]Chúa, Chúa đã biết [Bm]rồi con [D]chẳng ngậm [G]môi.