Hải Nguyễn - Mi Giáng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Đường trần gian đam mê vây phủ kín, làm tim con lung lay phai niềm tin. Ngàn nguy khó bức bách hồn trí con, khiến khô lạnh cõi lòng lạt màu tim son
22/11/2023 03:11:11
Am
Tiến bước vào nhà Chúa, lòng con hân hoan vui mừng. Tiến bước vào nhà Chúa, lòng con tràn ngập hỷ hoan. Tiến bước vào nhà Chúa
28/06/2023 02:06:04
Am

ĐK: Lạy [ C ] Chúa! Thiện hảo [ C7 ] thay việc [ F ] khen [ G7 ] ngợi [ C ] Chúa.

1. Thiện hảo [ F ] thay việc [ E7 ] khen ngợi [ Am ] Chúa [ D7 ] và đàn [ G ] ca Danh [ C ] Ngài ôi Đấng tối [ G ] cao. [ C7 ] Hầu loan truyền tình [ F ] thương [ Em ] Ngài [ Am ] vào buổi [ Dm ] sớm, [ F ] và lòng trung tín [ Dm ] Ngài vào [ G ] lúc ban [ C ] đêm.

2. Người hiền [ F ] đức tựa [ E7 ] cây tươi [ Am ] tốt [ D7 ] vươn mình [ G ] lên như [ C ] cây hương bá Li - [ G ] băng. [ C7 ] Họ sẽ được trồng [ F ] trong [ Em ] đền [ Am ] thánh của [ Dm ] Chúa, [ F ] ở hành lang thánh [ Dm ] điện họ [ G ] mãi tươi [ C ] xinh.

3. Dù tuổi [ F ] cao họ [ E7 ] tuôn nhựa [ Am ] sống [ D7 ] luôn xanh [ G ] tươi trổ [ C ] sinh hoa trái tốt [ G ] xinh. [ C7 ] Để cho họ truyền [ F ] rao [ Em ] Người [ Am ] luôn công [ Dm ] chính, [ F ] vì Người như Đá [ Dm ] Tảng đầy [ G ] đức công [ C ] minh.