Hải Nguyễn - Mi Giáng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
14/09/2021 03:09:20
281
0

ĐK. [ G ] Tôi ngước mắt cao trông [ C ] về [ D ] núi [ G ] thánh, [ A7 ] tự nhủ [ D ] thầm: Nào ai [ G ] sẽ cứu [ D ] tôi?
[ G ] Ơn cứu thoát tôi nơi [ C ] bàn [ Am ] tay [ Bm ] Chúa, [ Em7 ] Đấng uy [ G ] quyền đà tạo [ D7 ] tác đất [ G ] trời.

1. Đấng canh giữ Ích - [ Em ] diên [ Am7 ] không ngủ [ D ] quên, không [ G ] để chân [ B7 ] ngươi trượt [ Em ] bước, Người [ G ] hằng tỉnh thức giữ [ Em ] gìn.

2. Chúa canh giữ sớm [ Em ] hôm, [ Am7 ] tôi bình [ D ] an, không [ G ] sợ sương [ B7 ] đêm lạnh [ Em ] giá, ngại [ G ] gì trời nắng ban [ Em ] ngày.

3. Chúa soi dẫn lối [ Em ] đi, [ Am7 ] tôi sợ [ D ] chi, nương [ G ] mình nơi [ B7 ] tay từ [ Em ] ái, một [ G ] niềm thành tín trọn [ Em ] đời.