Thanh Đan

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con tiến dâng Cha bánh thơm rượu nồng kết hợp bởi bao lao công thế nhân. Con tiến dâng Cha tấm lòng kính mến tựa hương trầm bay tỏa trước thiên nhan.
13/10/2021 02:10:33
Gm

ĐK: Lạy [ F ] Cha! Những [ Bb ] người Cha đã ban cho [ Am ] Con, Con muốn [ Dm ] rằng: Con ở nơi [ C ] đâu thì chúng cũng được ở đó với [ F ] Con. Hầu [ Bb ] chúng được chiêm ngắm vinh [ F ] quang của [ C ] Con, hầu [ C7 ] chúng được chiêm ngắm vinh [ F ] quang mà [ C ] Cha đã ban cho con trước khi tạo thành nên thế [ F ] gian.

1. [ F ] Cha đã yêu [ Dm ] thương Con từ muôn [ F ] đời. Từ [ F ] khi trăng với sao chưa [ Ddm ] được dựng [ F ] nên. Lạy Cha chí [ Bb ] công thế gian không biết [ F ] Cha nhưng [ Gm ] Con, Con biết Cha [ Dm ] và những người [ Bb ] này cũng biết [ F ] Cha đã sai Con.

2. [ F ] Nay Thánh Danh [ Dm ] Cha chúng nhận biết [ F ] rồi. Rồi [ F ] đây dân khắp nơi chung [ Ddm ] một niềm [ F ] vui. Lạy Cha dấu [ Bb ] yêu hãy thương cho những [ F ] ai tin [ Gm ] Con kiên vững luôn [ Dm ] hiệp nhất hoàn [ Bb ] toàn cũng như [ F ] Con ở trong Cha.

3. [ F ] Cha đã giao cho [ Dm ] Con chăn bầy chiên [ F ] này. Thì [ F ] Con lo lắng sao chúng [ Ddm ] được đầy [ F ] no. Giờ đây hỡi [ Bb ] Cha Chủ Chiên xin chở [ F ] che thay [ Gm ] Con đưa chúng đi [ Dm ] trong cõi đời [ Bb ] này đến Nước [ F ] Cha hưởng yên vui.

4. [ F ] Đây kẻ thân [ Dm ] thương đã lìa cõi [ F ] trần. Từ [ F ] lâu Cha đã yêu cho [ Ddm ] nhập bầy [ F ] chiên. Giờ đây chúng [ Bb ] con thiết tha thưa với [ F ] Cha, xin [ Gm ] Cha mau dẫn đưa [ Dm ] tôi tớ hèn [ Bb ] này đến vinh [ F ] quang với Con Cha.