Mạnh Hùng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Bước chân trở về, trở về với Cha. Lòng con muốn khóc, khóc cho những ngày qua. Một lần đi xa con đã xuôi theo tất cả. Nay con trở về lỗi tội tan nát cõi lòng.
04/04/2024 04:04:02
Dm
18/05/2023 07:05:01
354
0

1. [ F ] Nào hát mừng mầu [ Am7 ] nhiệm thánh linh [ Dm ] thiêng. [ C ] Vua muôn dân đã [ F ] đem trót thân [ C ] mình. [ F ] Dâng máu [ Bb ] đào làm [ Gm ] lễ tế hy [ C ] sinh. [ Eb ] Nên giá [ C ] chuộc muôn người trên thế [ F ] gian.

ĐK: [ F7 ] Ôi nhiệm [ Bb ] tích [ F ] thật là cao [ Am ] quý! [ Bb ] Con kính [ C7 ] thờ Chúa [ F ] đang ngự nơi [ C ] đây. [ F7 ] Ôi nhiệm [ Bb ] tích [ F ] thật là khôn [ Am ] ví. [ C ] Con xin muôn [ F ] đời ca [ C7 ] hát Chúa tình [ F ] yêu.

2. [ F ] Ngài hiến mình vì [ Am7 ] đã quá yêu [ Dm ] ta. [ C ] Nên sinh ra bởi [ F ] Trinh Nữ vẹn [ C ] toàn. [ F ] Bao tháng [ Bb ] ngày Ngài [ Gm ] quảng bá tin [ C ] vui. [ Eb ] Cho đến [ C ] khi thập hình treo xác [ F ] thân.

3. [ F ] Đã đến giờ Ngài [ Am7 ] dự bữa chia [ Dm ] tay. [ C ] Như dân xưa tế [ F ] chiên lúc ban [ C ] chiều. [ F ] Chia bánh [ Bb ] dùng Ngài [ Gm ] nhắn nhủ thiết [ C ] tha. [ Eb ] “Đây xác [ C ] Ta lương thần nuôi các [ F ] ngươi”.

4. [ F ] Cầm chén rượu Ngài [ Am7 ] tuyên phán oai [ Dm ] nghiêm. [ C ] "Đây Ta ban Máu [ F ] Tân Ước vĩnh [ C ] tồn". [ F ] Tuy mắt [ Bb ] phàm nhìn [ Gm ] chẳng thấy khác [ C ] chi. [ Eb ] Nhưng tin bánh [ C ] rượu nay thành thịt máu [ F ] thiêng.

5. [ F ] Nào chúc tụng đoàn [ Am7 ] dân Chúa nơi [ Dm ] đây. [ C ] Cha uy linh với [ F ] Con Chúa Ngôi [ C ] Lời. [ F ] Trong Thánh [ Bb ] Thần là [ Gm ] sức sống vô [ C ] biên. [ Eb ] Xin cảm [ C ] tạ muôn đời muôn kiếp [ F ] luôn.