Danh sách bài hát

Bài hát được tổng hợp toàn bộ ở đây để người dùng dễ dàng tìm kiếm hoặc muốn xem được toàn bộ bài hát của trang web
84
0
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình
Chuyên mục mùa thường niên
79
0
Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Ngài. Con đã hết lòng trông cậy Chúa
Tác giả Đinh Công Huỳnh
Chuyên mục mùa thường niên
39
0
Lạy Chúa này con xin đến để thực thi Ý Ngài. Con trông đợi Chúa, hết lòng con trông cậy vào Chúa mà thôi. Ngài nghiêng mình bên con
Tác giả Thiên Lý
Chuyên mục mùa thường niên
75
0
Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Tác giả Nguyễn Văn Trinh
Chuyên mục mùa thường niên
85
0
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Tác giả Nguyễn Văn Trinh
Chuyên mục mùa thường niên
50
0
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Tác giả Hải Triều
Chuyên mục mùa thường niên
34
0
Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. Con cái Chúa hãy một lòng hiệp dâng kính Chúa. Dâng Chúa vinh quang quyền lực
Tác giả Thiên Lý
Chuyên mục mùa thường niên
34
0
Chúa đã tuôn đổ bao phúc lành và bình an cho thần dân Ngài. Chư thần chư thánh hãy tung hô ngợi khen Chúa, phủ phục bái thờ Đức Chúa hiển linh
Tác giả Từ Duyên
Chuyên mục mùa thường niên
60
0
Lạy Chúa! Xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. Linh hồn của tôi hãy hát chúc tụng Danh Chúa bởi Ngài là Chúa chính là Thiên Chúa của tộc
Tác giả Huỳnh Minh Kỳ
Chuyên mục mùa thường niên
45
0
Xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt trái đất.
Tác giả Đinh Công Huỳnh
Chuyên mục mùa thường niên
64
0
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Tác giả Đinh Công Huỳnh
Chuyên mục mùa thường niên
61
0
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con
Tác giả Nguyễn Duy
Chuyên mục mùa thường niên
36
0
Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi hãy chúc tụng Người
Tác giả Mi Giáng
Chuyên mục mùa thường niên
38
0
Chúa thiết lập ngai vàng của Ngài ở trên cõi cao xanh. Linh hồn tôi xin chúc tụng Chúa tôi và toàn thể con người tôi chúc tụng Thánh Danh Ngài
Tác giả Từ Duyên
Chuyên mục mùa thường niên
90
0
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa
Tác giả Thái Nguyên
Chuyên mục mùa thường niên
44
0
Một tình yêu cao ngất, một tình yêu lớn lao. Một tình yêu đã hiến mạng sống cho người mình yêu. Cứu chuộc nhân thế Ngài chịu chết đớn đau khổ hình