Hương Đan

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
11/01/2024 07:01:41
A
Mẹ ơi Mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ phù đỡ nâng
06/11/2021 05:11:08
Am
Mẹ ơi Mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình. Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ phù đỡ nâng,đem dời xa khỏi chốn tối tăm.
26/10/2021 06:10:12
Am

ĐK: [ E ] Bởi vì [ E7 ] Chúa rộng [ A ] lượng từ [ E ] bi. [ C#m ] Và Chúa rất [ A ] giầu là [ B7 ] ơn cứu [ E ] độ.

1. Từ vực [ Em ] sâu lạy [ Am ] Chúa Chúa [ G ] ơi! [ B7 ] ___ Tôi kêu cầu lên [ Em ] Chúa. Xin [ D7 ] Ngài đoái thương nhậm [ G ] lời. [ E7 ] ___ Nguyện xin [ Am ] Chúa hãy [ C ] lắng tai [ B ] nghe [ Am6 ] ___ tiếng tôi van [ B ] nài. Ơi Ngài nghe thấu [ Em ] chăng.

2. Tội của [ Em ] tôi mà [ Am ] Chúa nhớ [ G ] luôn [ B7 ] ___. Ai đâu chịu [ Em ] thấu. Tội [ D7 ] đời chất cao muôn [ G ] trùng. [ E7 ] ___ Nhưng có [ Am ] Chúa lượng [ C ] thứ bao [ B ] dung [ Am6 ] ___. Để cho thiên [ B ] hạ tôn thờ và kính [ Em ] trọng.

3. Niềm cậy [ Em ] trông vào [ Am ] Chúa Chúa [ G ] ơi! [ B7 ] ___ Trông mong nơi [ Em ] Chúa. Linh [ D7 ] hồn chứa chan hy [ G ] vọng. [ E7 ] ___ Hồn tôi [ Am ] mong đợi [ C ] Chúa Chúa [ B ] ơi! [ Am6 ] ___ Hơn người lính [ B ] trực mong chờ trời sáng [ Em ] lên.

4. Is - ra - [ Em ] el đợi [ Am ] Chúa Chúa [ G ] ơi! [ B7 ] ___ Hơn bao lính [ Em ] gác mong [ D7 ] chờ ánh dương bừng [ G ] dậy. [ E7 ] ___ Và Ngài [ Am ] sẽ giải thoát Ích - [ B ] diên [ Am6 ] ___ thoát xa ác [ B ] thù gian tà ngập lối [ Em ] đi.