Trần Tuấn

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lặng để nghe tiếng sóng, sóng xô xô trong lòng ta. Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau
22/05/2016 05:05:01
Dm

[ D7 ] ĐK: Xin sai Thánh [ Gm ] Thần, xin sai Thánh [ Eb ] Thần Chúa [ D ] đến [ Cm ] ___. Xin hãy canh [ Eb ] tân, xin hãy canh [ Dm ] tân bộ [ Bb ] mặt [ Dm7 ] trái [ Gm ] đất.

[ Dm ] 1. Chúc tụng Chúa [ Gm ] đi hồn tôi [ Bb ] hỡi, vì [ Eb ] Ngài là Chúa con [ D ] thờ. [ Dm ] Chúa muôn trùng cao [ Gm ] cả đã tạo [ Bb ] tác muôn [ D7 ] loài tràn khắp địa [ Gm ] cầu.

[ Dm ] 2. Nếu Ngài lấy [ Gm ] đi nguồn sinh [ Bb ] khí mọi [ Eb ] loài về với cát [ D ] bụi. [ Dm ] Chúa đã gửi sinh [ Gm ] khí và nhân [ Bb ] thế trở [ D7 ] thành hình bóng của [ Gm ] Ngài.

[ Dm ] 3. Vinh hiển Chúa [ Gm ] luôn tồn tại [ Bb ] mãi, việc [ Eb ] Ngài làm rất diệu [ D ] kỳ. [ Dm ] Con ước nguyện làm [ Gm ] cho Ngài vui [ Bb ] thỏa, chính [ D7 ] Ngài là suối hoan [ Gm ] lạc.