Thiên Lý

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.

ĐK: Một [C]người đến sau [F]tôi, nhưng Người đã có trước [Gm]tôi, vì [C]Người cao trọng hơn [C7]tôi.
Người là Thiên [F]Chúa là Chiên Thiên [Bb]Chúa, Đấng xóa tội trần [F]gian,
Người đến thế gian xóa tội trần [C]gian xuống ơn bình [F]an.

1. Và tôi là Gio - [Gm]an làm phép [Bb]rửa cho [F]Người bên bờ sông Gio - [C]đan.
Và tôi đã [Bb]thấy chư Thánh [F]Thần như chim bồ [Gm]câu từ trời xuống [C]ngự trên [F]Người.

2. Và tôi là Gio - [Gm]an làm phép [Bb]rửa cho [F]Người bên bờ sông Gio - [C]đan.
Và tôi làm [Bb]chứng chính [F]Người Con Chúa Hằng [Gm]Sống, Người đem [C]đến niềm hy [F]vọng.

3. Nầy tôi người tôi [Gm]lỗi được Thiên [Bb]Chúa kêu [F]mời cho làm con như [C]xưa.
Và cuộc đời [Bb]tôi giữ [F]trọn giới răn của [Gm]Chúa để loan [C]báo Người giữa [F]đời.