Kim Ân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.

ĐK: Lạy [Am]Chúa, lạy Thiên Chúa, con [F]sẽ chúc tụng Danh [C]Chúa [E]đến muôn [Am]đời.

1. Góp muôn [Am]lời tôi sẽ chúc [Em]tụng, từng [C]giờ tôi sẽ mừng [G]vui, từng [Dm]ngày tôi ca lời [C]mới, Danh [Dm]Chúa đến muôn ___ [E] [Am]đời.

2. Chúc nhân [Am]từ chậm khi bất [Em]bình, hằng [C]giàu ân sủng mọi [G]nơi, Ngài [Dm]giàu hảo tâm mọi [C]lúc, từ [Dm]bi với mọi ___ [E] [Am]người.

3. Chua trung [Am]thành trong hết mọi [Em]lời, hoàn [C]toàn công tác mọi [G]nơi, người [Dm]khòm lưng cho thẳng [C]đứng, sa [Dm]ngã Chúa đỡ ___ [E] [Am]nâng.