Trần Định

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sử, để hiến dâng trọn đời.
16/06/2021 05:06:17
A
Rất xa khơi, sao trời khi chưa sáng ngời, vũ hoàn còn u tối, núi đồi còn chưa thắm mầu Người đã gọi tên tôi trong miền mờ mịt hư vô
14/06/2021 05:06:46
Am

ĐK: Viên [ C ] đá mà thợ loại ra [ C7 ] biến nên đá góc [ F ] tường. [ Dm ] Tay Chúa làm nên [ G ] trước mắt [ C ] ôi biết bao lạ [ Am ] lùng. [ C ] Kỳ công Ngài làm [ Dm ] cho ta [ G ] muôn đời không thấu [ F ] hiểu. [ Dm ] Vườn nho Chúa thu [ Em ] hồi lại [ G7 ] tặng ai biết sinh [ C ] lợi.

1. Vườn nho [ E7 ] Chúa sai [ Am ] người che chắn phiên [ Dm ] dậu [ D7 ] ___. Xây cất [ G ] hầm để [ C ] làm đồ xay ép [ Dm ] nho. Rồi xây [ D7 ] tháp canh [ G ] chừng trộm cắp đột [ C ] nhập [ F ] ___. Thuê tá [ Em ] điền cất [ G7 ] họ gìn giữ khu [ C ] vườn.

2. Ngài sai [ E7 ] phái bao [ Am ] người tôi tớ trung [ Dm ] thành [ D7 ] ___. Thu lấy [ G ] lại lợi [ C ] nhuận mùa nho đã [ Dm ] qua. Họ vây [ D7 ] đánh mỗi [ G ] người gởi tới với [ C ] họ [ F ] ___. Sau giết [ Em ] cả Con [ G7 ] Ngài gởi đến không [ C ] chừa.

3. Tình yêu [ E7 ] Chúa muôn [ Am ] đời không bến không [ Dm ] bờ [ D7 ] ___. Yêu thế [ G ] trần bằng [ C ] một tình yêu hiến [ Dm ] thân. Ngài đổ [ D7 ] máu cứu [ G ] độ cho hết mọi [ C ] người [ F ] ___. Ôi lấy [ Em ] gì đáp [ G7 ] đền tình Chúa bây [ C ] giờ ?