Hà Trần

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.

ĐK: Ai ăn [ Em ] Thịt và uống Máu [ Am ] Ta thì [ C ] sẽ không chết bao [ Am ] giờ.
Ai ăn [ Dm ] Thịt và uống Máu [ F ] Ta sẽ [ Em7 ] được sự sống muôn [ Am ] đời.

1. Chính Thịt Máu [ F ] Thầy là thần [ Dm ] lương, là thần [ G7 ] lương dưỡng nuôi thế [ C ] trần [ E7 ] .
Ai ở trong [ Am ] Thầy được trổ [ G ] sinh nhiều hoa [ C ] trái ngát thơm trên [ E7 ] cành [ Am ] .
Nào ai đói khát đến với [ F ] Thầy nơi [ A7 ] tuôn phúc ân đầy [ Dm ] [ D7 ] .
Thầy đã tự [ G ] hiến để nhân [ E ] loại được [ E7 ] vui sống trong an [ Am ] hòa.

2. Tin vào chính [ F ] Thầy thì ngày [ Dm ] sau ở gần [ G7 ] bên thánh nhan sáng [ C ] ngời [ E7 ] .
Bánh này bởi [ Am ] trời Thầy sẽ [ G ] cho sự sống [ C ] mới thắm tươi ơn [ E7 ] Người [ Am ] .
Vì ai tiếp rước Máu Thịt [ F ] Thầy mai [ A7 ] đây sẽ sống trường [ Dm ] sinh [ D7 ] .
Thầy sẽ ngự [ G ] đến mãi lưu [ E ] lại ở [ E7 ] trong những ai trung [ Am ] thành.

3. Chính Thịt Máu [ F ] Thầy là tình [ Dm ] yêu, là tình [ G7 ] yêu hiến dâng chính [ C ] mình [ E7 ] .
Ai liều hiến [ Am ] mình vì tình [ G ] yêu thì được hưởng [ C ] phúc vinh thiên [ E7 ] đình [ Am ] .
Nhờ Thịt Máu Thánh đã kết [ F ] hiệp muôn [ A7 ] dân sống trong tình [ Dm ] thương [ D7 ] .
Nhiệm thay Bí [ G ] Tích quá cao [ E ] vời làm [ E7 ] sao gẫm suy cho [ Am ] cùng.