Nam Sơn

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
25/06/2023 01:06:23
215
0

ĐK: ( [ C ] Vang lên muôn khúc ca) Vang lên [ F ] muôn khúc ca (Vang lên muôn khúc ca) Vang lên muôn khúc [ F ] ca mừng [ D7 ] Chúa phục [ G ] sinh! [ C ] Ngài đã chiến thắng [ F ] ___ mang lại sự [ Dm7 ] sống cho nhân [ G ] loại mang lại sự [ G7 ] sống cho trần [ C ] gian Al - le - lu - [ F ] ia! Al - le - lu - [ C ] ia!

1. [ Am ] Chúa Ki - tô sống [ G ] lại và [ C ] chiếu sáng trên chúng [ G ] ta, [ Dm ] dân riêng Ngài chuộc [ G ] lấy bằng [ F ] Máu Thánh tuôn [ G ] tràn. Nào cùng [ F ] ca hát mừng Vua [ G ] chiến thắng vượt qua [ Am ] cõi chết ngợi mừng [ F ] Đấng cao [ D7 ] cả uy [ G7 ] hùng đáng muôn [ F ] lời [ G7 ] ca [ C ] khen.

2. [ Am ] Chúa cứu chuộc chúng [ G ] ta Ngài [ C ] đã chết đi trong đớn [ G ] đau [ Dm ] hôm nay từ cõi [ G ] chết phục [ F ] sinh ra khỏi [ G ] mồ. Nào đoàn [ F ] dân Chúa cùng nhau [ G ] hoan hỷ, cùng nhau [ Am ] ca hát vì nguồn [ F ] sống muôn [ D7 ] đời bất [ G7 ] diệt đã khởi [ F ] sự [ G7 ] từ [ C ] đây.

3. [ Am ] Chúa hy sinh chính [ G ] mình để [ C ] cứu thoát thế nhân chúng [ G ] ta [ Dm ] như mục tử nhân [ G ] ái dủ [ F ] thương nhóm chiên [ G ] hèn. Nào cùng [ F ] dâng Chúa một niềm [ G ] tin kính, một niềm [ Am ] yêu mến, tình yêu [ F ] Chúa ôi [ D7 ] thật vĩ [ G7 ] đại biết lấy [ F ] [ G7 ] tri [ C ] ân!

Sheet 4 bè vui lòng download tại đây: https://hopamthanhca.com/sheet/giang-tam/Vanglenmuonkhucca-4-be-Giangtam.pdf