Phạm Xuân Chiến

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Mục đồng kia ơi, mau nhanh chân vui bước. Ba vua uy quyền mau tiến đến Bê-lem. Ngàn dân ta ơi, nhanh đến dâng lễ vật. Ngôi Hai Chúa Trời vừa sinh xuống gian trần.
27/07/2021 03:07:57
D

ĐK. (Muôn muôn [D]ngàn hồng ân) Muôn muôn ngàn hồng [Bm]ân, hồng [D]ân bao [A]la [G], bao la tuyệt [F#m]vời [A7]____.
(Con sẽ dâng [D]gì lạy [D7]Chúa) Con sẽ dâng [G][F#7]cho cân [Bm]xứng Chúa [D]ơi [E]cho cân [E7]xứng hồng [A]ân [A7]____.
(Xin dâng [D]Ngài đời con) Xin dâng Ngài đời [Bm]con, là [D]nụ hoa [A]tươi, thơm hương nước [F#m]trời [A7].
(Con sẽ trở [D]thành bài [D7]ca) Con sẽ dâng [G]Ngài một bài [A]ca muôn [F#m]đời một bài [A7]ca muôn [D]đời.

1. Ngày nào thuở [Bm]ấy yêu [Em]thương Ngài đã gọi [A7]con hiến [D]thân nên lời ngợi [Em]ca [A].
Một lời thề [D]hứa xin [Bm]vâng này con xin [Em]đến để [E]chu toàn ý của [Asus4]Cha [A].

2. Từng ngày từng [Bm]bước hôm [Em]nay và trọn cuộc [A7]sống tương [D]lai vững niềm tin [Em]yêu [A].
Ngài là hạnh [D]phúc vô [Bm]biên này con xin [Em]đến hiến [E]thân làm lễ toàn [Asus4]thiêu [A].

3. Dạt dào tình [Bm]mến trung [Em]kiên, một lời nguyện [A7]ước tiêu [D]hao như một của [Em]lễ [A].
Nồng nàn đĩa [D]thánh trên [Bm]tay, đời con dâng [Em]Chúa hiến [E7]dâng này lễ tình [Asus4]yêu [A].