Cung Đạt

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Thời giờ hồng phúc đã đến đây rồi, tiếng Chúa giục ta cùng nhau sám hối. Mau mau đến đây ta cùng hát ca, vào Nhà Chúa với lòng nở hoa.
15/09/2021 03:09:39
F
08/06/2023 01:06:54
196
0

1. Nào cùng về [ G ] đây ta ngợi [ C ] khen [ D7 ] Thiên [ G ] Chúa [ G7 ] . Người người về [ C ] đây bên cung [ Am ] thánh cao [ G ] sang [ Bm ] . Hát lên [ Am ] câu ca [ D ] ngợi. Chúa vinh [ Em ] quang muôn [ C ] đời Ngài yêu [ A7 ] thương ta tình [ D7 ] Ngài chẳng đổi [ G ] thay.

ĐK: Hát lên [ G ] đi! (Người muôn nơi)  Hát lên [ C ] đi! (nào mừng [ Am ] vui!) Ta cùng [ D ] nhau ngợi [ D7sus4 ] khen danh Chúa. ( [ D7 ] Chúa nhân từ) Tấu lên [ G ] đi! (Trôi vang lên) Tấu lên [ C ] đi! (đàn ca [ Am ] lên!) Ta cùng [ D ] nhau đàn [ D7 ] ca danh Ngài. ( [ G ] Chúa nhân từ)

2. Rộn ràng đàn [ G ] chim vang hòa [ C ] ca [ D7 ] khen [ G ] Chúa [ G7 ] , Ngào ngạt ngàn [ C ] hoa khoe sắc [ Am ] thắm tươi [ G ] xinh [ Bm ] . Ánh nến [ Am ] sáng lung [ D ] linh, ngát hương [ Em ] kinh tâm [ C ] tình cùng trời [ A7 ] đất Chúa tạo [ D7 ] thành dâng câu [ G ] ca.