Hồ Khanh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Đây chốn huy hoàng chan hòa muôn ánh quang! Bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng. Đây tấm bia vàng ghi ngàn năm chiến công.
05/11/2022 04:11:20
C
03/09/2021 03:09:25
253
0

ĐK: [D]Đây bánh [Bm]miến! Đây rượu [A]nho! [D]Hợp với [Em]lòng chúng con [F#m]dâng lên [G]Chúa nhân [A]lành.
[D]Đây Thánh [Bm]Lễ! Đây đoàn [A]chiên! [D]Cùng nhất [Em]tâm khấn xin [F#m]Chúa hãy [A]ban phép [D]lành.

1. [D7]Cha cực [G]Thánh: Chúa [D]uy linh toàn [A]năng vĩnh [D]viễn.
[Bm]Xin nhận [G]bánh rất [F#m]tinh sạch đoàn [E7]con kính [A]tiến.
[D7]Tuy chẳng [G]đáng cũng [D]trông mong tình [A]Cha đoái [D]tới.
[Bm]Tha ngàn [G]lỗi Chúa [F#m]ban ơn trường [E7]sinh cõi [A]đời.

2. [D7]Cha cực [G]Thánh: Chúa [D]uy linh toàn [A]năng vĩnh [D]viễn.
[Bm]Xin nhận [G]chén Cứu [F#m]Độ đây đoàn [E7]con kính [A]tiến.
[D7]Như làn [G]khói ngát [D]hương thơm tỏa [A]bay tới [D]Chúa.
[Bm]Ban hồng [G]phúc cứu [F#m]chúng con về [E7]nơi thái [A]hòa.