Gia Ân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Khi ánh dương bừng lên Là lúc nắng gọi ngày lên
28/04/2015 12:04:12
cm

ĐK: Hỡi những [ C ] ai trung [ F ] tín trong việc [ Am ] nhỏ và [ G ] vâng theo ý của [ F ] Ngài, Ngài [ D7 ] sẽ thưởng vinh phúc Nước [ Gsus4 ] Trời___ [ G ] ___. Hỡi những [ C ] ai đang [ F ] có sẽ được ban [ Am ] thêm còn [ C ] kẻ không sinh được phúc [ F ] lợi thì sẽ [ G ] bị Chúa lấy [ C ] lại.

1. Ngài đã trao người [ Am ] kia năm nén [ C7 ] bạc còn người [ F ] kia hai nén [ Dm ] bạc và người [ Em ] kia chỉ [ D7 ] một nén [ Gsus4 ] thôi___ [ G ] ___. Rồi một [ C ] hôm Ngài [ C7 ] quyết quay về với [ F ] họ. Ai [ D7 ] đã sinh được lời [ Gsus4 ] thêm thì [ G ] Ngài sẽ ban dư [ C ] đầy.

2. Ngài đã ban hồng [ Am ] ân chan chứa vô [ C7 ] vàn và dạy [ F ] con đến với mọi [ Dm ] người hãy sẻ [ Em ] chia với [ D7 ] người khổ [ Gsus4 ] đau___ [ G ] ___. Nguyện Ngài [ C ] thương dìu [ C7 ] bước con cùng với [ F ] Ngài. Con [ D7 ] sống theo Lời [ Gsus4 ] Chúa: thực [ G ] thi sấm ngôn của [ C ] Ngài.

3. Cuộc đời con nhiều [ Am ] khi sống kiếp bê [ C7 ] tha và chạy [ F ] theo lối sống gian [ Dm ] tà vì phù [ Em ] hoa xa [ D7 ] rời đức [ Gsus4 ] tin___ [ G ] ___. Giờ lòng [ C ] con nguyện [ C7 ] quyết ăn năn trở [ F ] về. Theo [ D7 ] Chúa đi về mọi [ Gsus4 ] nơi truyền [ G ] rao Phúc Âm cho [ C ] đời.