thiếu nhi

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.

ĐK: Hỡi [ G ] người được [ Am ] Cha Ta chúc [ G ] phúc hãy [ C ] đến mà nhận [ Am ] lấy (ư) gia phần Cha [ D ] Ta dọn sẵn cho [ G ] ngươi.

1. [ Gm ] Vì này khi Ta [ Bb ] đói đứng giữa nơi chợ [ D ] đời, ngửa [ Cm ] tay xin của bố [ D ] thí muôn người [ Gm ] qua ai nào để [ D ] ý.
[ G ] Nhưng người đến dâng [ Am ] Ta tấm [ D ] bánh chén cơm nắm [ Bm ] gạo để lót lòng [ G ] Ta.

2. [ Gm ] Vì nay khi Ta [ Bb ] khát cất bước xin mọi [ D ] người rộng bàn [ Cm ] tay ban một ly [ D ] nước  bao người [ Gm ] nghe ai nào buồn [ D ] đáp.
[ G ] Nhưng người đến dâng [ Am ] Ta bát [ D ] nước chứa chan tuôn [ Bm ] tràn giải khát lòng [ G ] Ta.

3. [ Gm ] Vì này khi Ta [ Bb ] rét trú ấm bên vệ [ D ] đường cuộn [ Cm ] thân trong một manh [ D ] chiếu muôn người [ Gm ] trông nhưng nào chịu [ D ] giúp.
[ G ] Nhưng người đến dâng [ Am ] Ta tấm [ D ] áo với bao ân [ Bm ] tình phủ ấm lòng [ G ] Ta.

4. [ Gm ] Và này khi ta [ Bb ] ốm, khóe mắt tuôn lệ [ D ] sầu đợi [ Cm ] trông thân gầy thăm [ D ] viếng khi đời [ Gm ] vui nào ai còn [ D ] nhớ.
[ G ] Nhưng người đến bên [ Am ] Ta thắp [ D ] sáng nỗi vui nỗi [ Bm ] mừng vơi bớt sầu thương.

5. [ Gm ] Và này khi trong lao [ Bb ] thất giữa đắng cay nhục [ D ] nhằn ngày [ Cm ] trôi trong niềm u [ D ] uất bao tủi [ Gm ] đau trong niềm [ D ] thương nhớ.
[ G ] Nhưng người đến thăm [ Am ] Ta giữa [ D ] chốn tối tăm lao [ Bm ] từ chuyện vãn cùng [ G ] Ta.