mùa vọng

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Tháng ngày đợi trông xin dâng lên Cha đây ước mơ hồng. Bánh thơm rượu nồng theo làn khói hương dâng về Cha
05/08/2023 04:08:23
Dm
Trời cao ơi! Hãy đổ sương mai. Mây ơi! Mưa Đấng Công Chính cho đời (Đất hãy mở ra) Đất khơi nguồn ơn cứu độ.
05/08/2023 04:08:07
Dm
Trời cao hỡi hãy gieo sương gội đồng khô. Ngàn mây ơi xin đổ mưa Đức Công Chính. Đất hãy mở ra cho nẩy mầm ơn cứu độ
05/08/2023 04:08:24
Dm
Có người được Chúa sai đến người ấy tên là Gio - an, ông đến như một chứng nhân để làm chứng sự sáng. Ông không phải là sự sáng
04/08/2023 03:08:23
Dm
Ngài sẽ đến sau tôi nhưng Ngài lại có trước tôi và tôi không đáng cởi dây giầy cho Ngài. Tôi rửa anh em trong nước còn Ngài rửa anh em
04/08/2023 02:08:27
Dm
Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi phận nữ tỳ hèn mọn
04/08/2023 02:08:11
Dm
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Chính tay Người đã cứu độ tôi, đoái thương nhìn đến thân nữ tỳ.
04/08/2023 02:08:08
Dm
Con mong Chúa, Chúa ơi! Mong được Chúa đến thăm lòng. Thỏa lòng con vẫn đợi trông, tỏa lòng con vẫn chờ mong.
04/08/2023 02:08:57
Dm
Hãy đọn đường Chúa, hãy dọn đường Chúa. Và mọi người sẽ thấy ơn Cứu Độ của Chúa chúng ta.
03/08/2023 02:08:05
Dm
Trên sông Gio - đan Gio - an làm phép rửa. Kêu gọi muôn dân ăn năn sám hối tội đời. Hãy dọn đường Chúa san bằng cho thẳng ngay
03/08/2023 02:08:23
Dm