hợp xướng

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.

1. Lạy [A]Chúa! Ngài [D]là nơi con nương [A]ẩn xin [D]đừng để con muôn [Bm]đời tủi [Esus4]hổ [E7].
[A]Chúa là sức [D]mạnh và thành [C#m]lũy chở che [F#m]con trọn tuổi [Bm]xuân con hy [Esus4]vọng Ngài [E7]là Đấng Cứu Độ [A]con.

ĐK: Dâng lên [E]Chúa niềm cảm [A]mến vì hồn [Bm]con Chúa đã cứu [E]độ.
Tri ân [Bm]Ngài biết bao giờ [D]nguôi bao cung [Bm]đàn tấu vang đầy [E]vơi danh [E7]Chúa muôn [A]đời.

2. Lạy [A]Chúa! Ngài [D]đã yêu thương ấp [A]ủ đã [D]tạo tác con trong [Bm]lòng thân [Esus4]mẫu [E7]..
Để [A]con được ca [D]ngợi và tôn [C#m]kính Chúa tình [F#m]thương cùng tán [Bm]dương vĩ nghiệp [Esus4]Ngài vời [E7]vợi hơn muôn [A]trời cao.

3. Tuổi [A]xuân ngày [D]nào khi con bé [A]nhỏ con [D]đã vững tâm trông [Bm]cậy nơi [Esus4]Chúa [E7]..
[A]lúc tóc bạc da [D]mồi đời xế [C#m]bóng sức tàn [F#m]vơi nguyện Chúa [Bm]thương chớ bỏ [Esus4]con dù [E7]khi con đã già [A]nua.

4. Đời [A]con Ngài [D]đã yêu thương che [A]chở con [D]hằng nhớ công ơn [Bm]gài dạy [Esus4]bảo [E7]..
Để [A]trót đời con [D]là lời loan [C#m]báo Chúa công [F#m]minh thật lớn [Bm]lao những việc [Esus4]Ngài nào [E7]ai sánh ví được [A]đâu.