tuần thánh

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
09/10/2021 06:10:29
421
0

ĐK: Phê - rô, Phao - [ Gm ] lô, đây hai anh hùng Hội [ Bb ] Thánh cùng muốn sống [ Bb ] chết cho niềm tin vào Đức Ki - tô phục sinh quang [ Gm ] vinh giông tố không bao giờ [ D ] lung lay. Hai tấm [ Bb ] lòng thề nguyện trung [ Eb ] kiên dâng hiến trót [ D ] đời chứng [ Gm ] nhân.

1. Nay Giáo [ Bb ] hội dâng lễ kính [ F ] nhớ [ D ] hai tông đồ của Chúa Ki - [ Gm ] tô. Phê - rô niềm tin sắt [ Bb ] đá, ra công xây dựng Hội [ D ] Thánh xưa Chúa Ki - [ Cm ] tô đã phó giao [ Bb ] cho củng cố đức [ D ] tin anh em [ Gm ] mình.

2. Nay Giáo [ Bb ] hội dâng lễ kính [ F ] nhớ [ D ] hai tông đồ của Chúa Ki - [ Gm ] tô. Phao - lô vượt đi khắp [ Bb ] chốn, loan xa Tin Mừng cứu [ D ] rỗi đây Chúa Ki - [ Cm ] tô đã chết đau [ Bb ] thương nhưng sống vinh [ D ] quang cứu thế [ Gm ] trần.

3. Nay Giáo [ Bb ] hội dâng lễ kính [ F ] nhớ [ D ] hai tông đồ của Chúa Ki - [ Gm ] tô. Xin thương đoàn dân Thiên [ Bb ] Chúa, hôm nay trong cuộc chiến [ D ] đấu thêm sức thêm [ Cm ] ơn luôn biết hy [ Bb ] sinh anh dũng trung [ D ] trinh sống Tin [ Gm ] Mừng.