Z

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.

ĐK: [ G ] Nào ta cất bước lên đường [ G7 ] ___ loan tin Chúa đã phục sinh [ C ] __. [ D ] ___ Ngài đã chiến thắng tử thần [ D7 ] ___ cho ta sự sống hiển vinh. [ G ] ___

1. [ C ] Mau lên đường loan [ A7 ] ___ báo Tin [ D ] Mừng: [ D7 ] ___ Chúa sống lại hào [ G ] ___ quang choi sáng. [ E7 ] ___ Hòa vang AL - LE - LU - IA! [ Am ] ___ Nguồn cứu rỗi ôi bao la [ A7 ] ___ Chúa xuống trong lòng [ D ] ta.

2. [ C ] Ta đi làm nhân [ A7 ] ___ chứng cho [ D ] Ngài, [ D7 ] ___ Chúa song hành nhịp [ G ] ___ chân hăng hái. [ E7 ] ___ Về muôn nơi loan tin vui [ Am ] ___ bằng con tim đong yêu thương [ A7 ] ___ chứng tá nơi trần [ D ] gian.