H

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con
24/08/2023 02:08:35
Dm
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Nhà It - ra - en hãy lên tiếng nói rằng: Đến muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương
17/08/2023 02:08:00
Dm
Nếu hạt lúa rơi vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Khi nhìn đồng lúa chín thơm, ai hay đâu rằng hạt giống
15/08/2023 02:08:18
Dm
Nếu có một hạt lúa mì, rơi xuống đất mà không bị thối đi, thì nó sẽ không nẩy sinh bông hạt, và chỉ sống trơ trọi một mình
15/08/2023 02:08:19
Dm
Trời cao ơi! Hãy đổ sương mai. Mây ơi! Mưa Đấng Công Chính cho đời (Đất hãy mở ra) Đất khơi nguồn ơn cứu độ.
05/08/2023 04:08:07
Dm
Hãy đọn đường Chúa, hãy dọn đường Chúa. Và mọi người sẽ thấy ơn Cứu Độ của Chúa chúng ta.
03/08/2023 02:08:05
Dm
Trên sông Gio - đan Gio - an làm phép rửa. Kêu gọi muôn dân ăn năn sám hối tội đời. Hãy dọn đường Chúa san bằng cho thẳng ngay
03/08/2023 02:08:23
Dm
Dòng sông trôi lênh đênh giữa đời ngày qua ngày. Tựa cuộc đời vần xoay kiếp người cũng đổi thay. Nhưng đã có một người một ngày kia bước xuống dìm mình giữa dòng nước
01/08/2023 06:08:11
Dm
Phúc thay, ai có tâm hồn nghèo khó. Vì Nước Trời, Nước Trời là của họ. Phúc thay, ai sống hiền lành. Vì họ được Đất Hứa được Đất Hứa làm gia nghiệp.
01/08/2023 06:08:49
Dm
Hỡi những ai trung tín trong việc nhỏ và vâng theo ý của Ngài, Ngài sẽ thưởng vinh phúc Nước Trời. Hỡi những ai đang có sẽ được ban thêm
18/07/2023 02:07:28
Dm

1. Hát mừng Thiên [ G ] Chúa một [ C ] bài [ D ] ca [ G ] mới [ Em7 ] ___ hỡi khắp toàn [ Am ] dân hát [ A7 ] lên mừng [ D ] Người [ D7 ] ___. Kể cho muôn [ G ] dân biết [ C ] Người [ D ] vinh [ G ] hiển [ E7 ] ___ cho các nước [ Am ] hay kỳ [ D7 ] công của [ G ] Người.

ĐK: Hãy dâng [ Em7 ] Chúa quyền [ E7 ] thế với vinh [ Am ] quang. [ D ] Hãy dâng [ C ] Chúa quyền [ D7 ] thế với vinh [ G ] quang.

2. Chúa thật cao [ G ] cả toàn [ C ] dân [ D ] tôn [ G ] kính [ Em7 ] ___ Chúa rất khả [ Am ] tôn khả [ A7 ] úy hơn chư [ D ] thần [ D7 ] ___. Mọi thần dương [ G ] gian hết [ C ] thẩy [ D ] [ G ] ảo [ E7 ] ___, nhưng Đức Chúa [ Am ] Trời tạo [ D7 ] tác vũ [ G ] hoàn.

3. Dâng Người vinh [ G ] quang quyền [ C ] uy [ D ] khôn [ G ] [ Em7 ] ___ hỡi khắp toàn [ Am ] dân hãy [ A7 ] dâng lên [ D ] Người [ D7 ] ___. Quyền lực vinh [ G ] quang quy [ C ] về [ D ] Thiên [ G ] Chúa [ E7 ] ___, đến trước tôn [ Am ] nhan cùng [ D7 ] dâng lễ [ G ] vật.

4. Dâng lòng tôn [ G ] kính thờ [ C ] lạy [ D ] Thiên [ G ] Chúa [ Em7 ] ___, bởi Chúa thẳng [ Am ] ngay rất [ A7 ] ư thánh [ D ] thiện [ D7 ] ___. Người đã lập [ G ] nên đất [ C ] trời [ D ] vững [ G ] chắc [ E7 ] ___, xét xử muôn [ Am ] dân bằng [ D7 ] lẽ chính [ G ] trực.