J

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
23/07/2021 02:07:07
461
0

ĐK: Hãy vững [ C ] tin hỡi anh em vì ngày Chúa [ F ] đến sẽ không [ G ] xa.
Hãy vững tin hỡi anh em [ C ] vì ngày Chúa [ F ] đến sướng [ G ] vui chan [ C ] hòa.

1. Như người nông [ G ] phu chờ mong (í) hoa [ C ] màu. Như người quân [ Am ] canh chờ mong hết đêm [ G ] thâu.
[ Dm ] Anh em hãy kiên [ Am ] tâm đợi [ G ] chờ, vì ngày [ Dm ] đó không như [ G ] ngày bây [ C ] giờ.

2. Như đàn nai [ G ] kia chỉ mong đến nước [ C ] nguồn. Như ruộng khô [ Am ] kia chờ mong nước mưa [ G ] tuôn.
[ Dm ] Anh em hãy kiên [ Am ] tâm đợi [ G ] chờ, vì ngày [ Dm ] đó không như [ G ] ngày bây [ C ] giờ.

3. Cho dù phong [ G ] ba nổi lên í ngập [ C ] tràn. Cho dù sa [ Am ] tan vùn lên khắp dương [ G ] gian.
[ Dm ] Anh em hãy kiên [ Am ] tâm đợi [ G ] chờ, vì ngày [ Dm ] đó không như [ G ] ngày bây [ C ] giờ.

4. Quân thù anh [ G ] em bủa vây í tác [ C ] hại. Hay dù đêm [ Am ] đen phủ vây lấy tương [ G ] lai.
[ Dm ] Anh em hãy kiên [ Am ] tâm đợi [ G ] chờ, vì ngày [ Dm ] đó không như [ G ] ngày bây [ C ] giờ.