X

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt trái đất.
25/08/2023 03:08:45
Dm
Lạy Chúa! Xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Khi con cầu nguyện Chúa đã lắng nghe, lạy Chúa là Thiên Chúa công bình của con
18/08/2023 03:08:31
Dm
Lạy Chúa! Xin chiếu sáng thiên nhan của Ngài, xin chiếu sáng thiên nhan của Ngài trên mình chúng con. Khi con nguyện cầu và Chúa đã lắng nghe
18/08/2023 02:08:59
Dm
Lạy Chúa! Xin chiếu sáng Thiên Nhan Chúa trên mình chúng con. Khi con cầu lạy Chúa nghe tiếng con. Lạy Chúa! Công bình của con
18/08/2023 02:08:15
Dm
Ngài sẽ đến sau tôi nhưng Ngài lại có trước tôi và tôi không đáng cởi dây giầy cho Ngài. Tôi rửa anh em trong nước còn Ngài rửa anh em
04/08/2023 02:08:27
Dm
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin phục hồi chúng con. Xin tỏ Thiên Nhan của Chúa, để con được ơn cứu độ.
02/08/2023 02:08:06
Dm
Lạy Thiên Chúa chúng con xin cho chúng con được phục hồi, và xin tỏ Thiên Nhan hầu cho con được ơn cứu sống.
02/08/2023 02:08:01
Dm
Lạy Đấng chăn dắt Is-ra-el, xin hãy nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa! Đấng ngự trên các binh thần, xin hiện ra trong sáng láng
02/08/2023 02:08:43
Dm
Lạy Chúa xin Ngài hãy nhớ, xin Ngài hãy nhớ lòng xót thương của Ngài! Xin dạy con đường đi của Chúa, xin chỉ cho con lối bước của Ngài
10/07/2023 02:07:00
Dm
Lạy Chúa! Xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. Xin chỉ bảo con lạy Chúa đường lối công bình, xin Ngài bảo ban hướng lòng con tìm theo chân lý
10/07/2023 02:07:58
Dm
12/07/2021 02:07:14
335
0

1. Bê - lem [ G ] ơi đêm [ B7 ] nay Chúa sinh [ Em ] ra [ A7 ] ngự trong nhà [ D ] ngươi, [ G ] nào ngươi đã sẵn mà [ Bm ] tiến dâng lên những [ Bm ] [ A7 ] để cho đẹp mọi [ D ] bề.
[ G ] Người đang tâm dâng [ B7 ] lên lớp rơm [ Em ] hèn [ A7 ] lựng bao mùi [ D ] hôi. [ G ] Kìa xem lại cả một [ Bm ] tiết đông ôi Bê - [ Em ] lem. [ A7 ] Sao ngươi [ D7 ] bạc đến [ G ] thế?

2. Bê - lem ơi! Ngươi không biết đêm nay cả một trời vui thần nhân ca hát ngàn khúc say sưa êm đềm khác xưa nay thường lệ.
Ngươi không hay Con Thiên Chúa thương người chẳng khi nào ngơi mà ngươi lại ở thật cách xa, ôi Bê - lem sao ngươi bạc đến thế?

3.Chắp hai tay con xin Chúa thương xem cũng như ngày xưa. Ngày sinh xuống thế, ngày đến thăm dân xa lạc đớn đau không nề gì.
Con ăn năn bao nhiêu mối tội tình tự khi còn thơ giờ đây thống hối tự vấn lương tâm than ôi! Sao con bạc đến thế?