I

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Ít lâu nữa thôi, anh em sẽ không thấy Thầy, nhưng rồi ít lâu nữa thôi, anh em sẽ xem thấy Thầy. Vì Thầy ra đi nhưng Thầy sẽ trở lại, ban nguồn bình an chứa chan xuống trên anh em
02/03/2024 02:03:24
F
04/04/2024 01:04:02
36
0

1. Thập [ Dm ] giá ngất [ Dm ] cao hơn ngàn [ E ] cây nơi [ D7 ] ngươi khơi [ G ] nguồn ơn cứu [ E ] rỗi. Thập [ Am ] giá ngất [ Dm ] cao hơn ngàn [ E ] cây nơi [ G ] ngươi máu cứu [ C ] độ chảy [ E7 ] xuống chan [ Am ] hòa.

ĐK: Thập giá, thập [ F ] giá Chúa Ki - [ Esus4 ] tô tuôn [ E7 ] trào yêu [ Am ] thương. Thập giá, thập [ F ] giá Chúa Ki - [ Esus4 ] tô đem [ E7 ] lại vinh [ Am ] quang.

2. Thập [ Dm ] giá phát [ Dm ] minh của Thượng [ E ] Đế nơi [ D7 ] người Con [ G ] Ngài đã hiến [ E ] tế. Thập [ Am ] giá phát [ Dm ] minh của Thượng [ E ] Đế nơi [ G ] ngươi Đấng cứu [ C ] độ đã [ E7 ] chết hy [ Am ] sinh.

3. Thập [ Dm ] giá đã [ Dm ] đem lại toàn [ E ] thắng nơi [ D7 ] ngươi muôn [ G ] người phải bỡ [ E ] ngỡ. Thập [ Am ] giá đã [ Dm ] đem lại toàn [ E ] thắng nơi [ G ] ngươi sẽ muôn [ C ] đời hạnh [ E7 ] phúc vinh [ Am ] quang.