xin Chúa chữa hồn con - tv 40

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Xin [ C ] Chúa chữa khỏi hồn [ Am ] con, vì [ D ] con đã phạm [ G ] tội phản [ B7 ] nghịch với [ Em ] Ngài. ( [ Am ] Chúa [ Dm ] ơi)

1. [ D ] Phúc thay những [ G ] kẻ lưu [ C ] tâm đến người nghèo [ B ] khổ [ Em ] ___ trong ngày lâm [ Am6 ] nạn Ngài [ B7 ] sẽ cứu [ Em ] nguy. Chúa bảo vệ [ Am ] ngươi lại [ D ] ban hạnh phúc trên [ G ] đời [ Em ] ___, Ngài không trao [ Am6 ] bạn cho [ Bm ] địch thù hung [ Em ] hãn.

2. [ D ] Chúa hằng ân [ G ] cần chăm [ C ] nom lúc bạn đau [ B ] yếu [ Em ] ___ khi bạn suy [ Am6 ] kiệt Ngài [ B7 ] phục sức [ Em ] cho. Con đã thân [ Am ] thưa: "Lạy [ D ] Chúa! Thương xót con [ G ] cùng” [ Em ] ___, vì con đắc [ Am6 ] tội với [ Bm ] Ngài và cùng [ Em ] Cha.

3. [ D ] Chúa không chấp [ G ] tội khi [ C ] con xúc phạm đến [ B ] Chúa [ Em ] ___ cho diện kiến [ Am6 ] Ngài ở [ B7 ] trước thánh [ Em ] nhan. Chúc tụng Đức [ Am ] Chúa là [ D ] Thiên Chúa Is - ra - [ G ] el [ Em ] ___, từ muôn muôn [ Am6 ] đời cho [ Bm ] tận ngàn năm [ Em ] sau.

 

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Ngày ấy Phi - la - tô đến hỏi Chúa rằng: “"Ông có phải là Vua không?" Người đáp: "Quan tự nói thế hay là người khác nói với quan về tôi?"
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Lời Ngài đã phán: "Sau cảnh khốn cực mặt trăng cùng với cả mặt trời, sẽ ra tối tăm chính sức mạnh ở trên chuyển lay".
Bà góa nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao, lo cho thân chẳng màng tới ai.
Lời Chúa phán cùng dân chúng: "Các ngươi hãy luôn coi chừng, hãy coi chừng bọn luật sĩ, vì chúng sống giả hình". Hãy như bà góa nghèo bỏ nhiều hơn bất kỳ ai.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.