xin hãy ở cùng con - tv 90

-

Huỳnh Minh Kỳ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy [ E ] Chúa! Xin hãy ở cùng [ G#m ] con, xin [ C#m ] hãy ở cùng [ E ] con trong [ B7 ] lúc gian [ E ] truân.

1. Bạn được che [ E7 ] chở trong [ A ] bàn tay Đấng Tối [ B7 ] Cao [ E ] ___, bạn sẽ trú [ F#m ] ngụ dưới [ B7 ] bóng của Đấng Uy [ E ] Linh [ E7 ] ___. Hãy thưa cùng [ A ] Chúa: Chúa [ B7 ] là chiến lũy cho [ E ] con [ F#m ] ___, là nơi nương [ Gm ] tựa lạy [ B7 ] Chúa con tin cậy [ E ] Ngài.

2. Bạn đừng sợ [ E7 ] hãi Chúa [ A ] sẽ gìn giữ đỡ [ B7 ] nâng [ E ] ___, và hằng bảo [ F#m ] vệ tránh [ B7 ] khỏi nạn kiếp tai [ E ] ương [ E7 ] ___. Quyền năng của [ A ] Chúa ra [ B7 ] lệnh cho các Thiên [ E ] Thần [ F#m ] ___, săn sóc cho [ Gm ] bạn gìn [ B7 ] giữ trên muôn nẻo [ E ] đường.

3. Bạn được nâng [ E7 ] đỡ để [ A ] khỏi va đá dẫm [ B7 ] gai [ E ] ___, bạn đạp chóp [ F#m ] đầu rắn [ B7 ] rít loài rắn hổ [ E ] mang [ E7 ] ___. Và chân bạn [ A ] sẽ dẫm [ B7 ] đạp sư tử giao [ E ] long [ F#m ] ___, Ngài đỡ nâng [ Gm ] bạn bằng [ B7 ] cánh tay oai hùng [ E ] Ngài.

4. Ngài sẽ giải [ E7 ] thoát những [ A ] người yêu mến Chúa [ B7 ] luôn [ E ] ___, và Ngài giữ [ F#m ] gìn những [ B7 ] kẻ nhận biết Danh [ E ] Ngài [ E7 ] ___. Và ai cầu [ A ] khấn Chúa [ B7 ] sẽ nghe thấu nhậm [ E ] lời [ F#m ] ___, trong lúc gian [ Gm ] truân Ngài [ B7 ] sẽ đỡ nâng cuộc [ E ] đời.

 

Cùng tác giả Huỳnh Minh Kỳ

Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con.
Chư dân hãy ca tụng Ngài thân lạy Chúa, hết thẩy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Chúa xót thương chúc phúc lành cho chúng con, xin Chúa chiếu roi trên chúng con ánh sáng của Ngài
Thầy ban cho các con một điều răn mới: là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Và đây cứ dấu này người ta nhận biết, chính các con là môn đệ Thầy
Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Chúa đã hứa Ngài cho ta sự sống muôn đời.
Này Tô - ma con hãy xỏ ngón tay vào đây, này Tô-ma con hãy xỏ ngón tay vào đây. Chớ cứng lòng, chớ cứng lòng hãy tin nơi Thầy vì Thầy nay đã sống lại.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.