kinh tin kính - HĐGMVN

- Chưa rõ tác giả
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

Chủ tế: Tôi tin [ A ] kính một [ Gm ] Thiên Chúa [ F ] là Cha toàn [ A ] năng,
Cộng đoàn: [ A ] Đấng tạo thành trời [ A7 ] đất, muôn [ F ] vật hữu hình và [ C ] [ Dm ] hình.
[ C ] Tôi tin kính một [ F ] Chúa Giê - [ Gm ] su Ki - tô, Con Một Thiên [ F ] Chúa, Sinh bởi Đức Chúa [ Gm ] Cha từ [ Bb ] trước muôn [ F ] đời.
Người [ Dm ] là Thiên Chúa bởi Thiên [ F ] Chúa, [ Bb ] Ánh Sáng bởi [ C ] Ánh [ Dm ] Sáng, Thiên Chúa [ F ] thật bởi [ Gm ] Thiên Chúa [ F ] thật, được sinh [ Gm ] ra mà không [ F ] phải được tạo [ Dm ] thành, đồng bản [ F ] thể với Đức Chúa [ Gm ] Cha: nhờ [ F ] Người mà muôn [ C ] vật được tạo [ F ] thành.
[ Dm ] Vì loài người chúng [ C ] ta và [ F ] để cứu độ chúng [ Gm ] ta, [ C ] Người đã từ trời xuống [ F ] thế. [ Dm ] Bởi phép Đức Chúa Thánh [ F ] Thần, [ Dm ] Người đã nhập thể trong lòng Trinh [ F ] Nữ Ma - ri - [ F ] a, [ Dm ] và đã làm người.
Người [ Dm ] chịu đóng [ C ] đinh vào thập [ F ] giá vì chúng [ A ] ta, thời quan [ Gm ] Phong - xi - ô [ F ] Phi - la - tô; Người [ Dm ] chịu khổ hình và mai [ F ] táng, [ Dm ] ngày thứ [ C ] ba Người sống [ F ] lại như lời Thánh [ F ] Kinh.
[ F ] Người lên trời, ngự bên [ C ] hữu Đức Chúa Cha, [ F ] và Người sẽ lại [ Bb ] đến trong vinh [ A ] quang để phán [ A ] xét kẻ [ Gm ] sống và kẻ [ Dm ] chết, Nước [ Dm ] Người sẽ [ C ] không bao giờ [ Dm ] cùng.
[ Gm ] Tôi tin [ Am ] kính Đức Chúa Thánh [ F ] Thần là Thiên [ A ] Chúa và là [ C ] Đấng ban sự [ Dm ] sống, [ F ] Người bởi Đức Chúa [ Gm ] Cha và Đức Chúa [ C ] Con mà [ Dm ] ra, Người [ C ] được phụng [ Dm ] thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con: [ Dm ] Người đã dùng [ A ] các tiên [ Gm ] tri mà phán [ Dm ] dạy.
Tôi [ Gm ] tin Hội Thánh duy [ Bb ] nhất, thánh [ F ] thiện, [ Gm ] Công giáo [ C ] và tông [ Dm ] truyền. 
[ F ] Tôi tuyên xưng có [ Dm ] một Phép Rửa để tha tội. [ A ] Tôi trông đợi kẻ chết sống [ F ] lại và sự [ Bb ] sống đời [ Dm ] sau. [ C ] A - [ Dm ] men!

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Con xin dâng lên thánh lễ này hiệp cùng toàn dân Chúa. Để tưởng niệm Ngôi Hai đã chết cho đời. Con xin dâng lên niềm tin
Đêm đông Ngôi Lời hạ sinh xuống trần, ngự nơi hang đá trong máng cỏ rơm êm. Đêm đông Con Người hạ sinh giữa đời, đem chính thân mình
Này Chúa sẽ đến, Này Chúa sẽ đến cứu dân lầm than. Lời Chúa chiếu sáng, lời Chúa gieo vui cho lòng đau thương.
Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
Hỡi những ai trung tín trong việc nhỏ và vâng theo ý của Ngài, Ngài sẽ thưởng vinh phúc Nước Trời. Hỡi những ai đang có sẽ được ban thêm

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con