Giêrusalem! hãy ngợi khen - tv 147

-

Chưa rõ tác giả

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. (Giê - ru - sa - [ Am ] lem!) Giê - ru - sa - [ C#m ] lem! Vang [ Bm ] lời ngợi [ E7 ] khen thánh [ A ] danh. (Giê - ru - sa - lem!) [ F#m ] Giê - ru - sa - lem! Vang [ E ] lời ngợi [ E7 ] khen danh [ A ] Ngài.

1. Nào tôn vinh Chúa này [ C#7 ] hỡi Giê - ru - sa - [ F#m ] lem! Ngợi khen Thiên [ Bm ] Chúa này [ E ] hỡi [ D ] Si - [ E ] on! [ A ] __ Then cửa nhà [ C#m ] ngươi Chúa [ E ] làm cho thêm [ A ] chắc. [ A7 ] __ Con cái trong [ D ] thành Người [ E ] giáng phúc thi [ A ] ân.

2. Ngoài kia biên giới Người [ C#7 ] sẽ cho luôn an [ F#m ] ninh, và sẽ cho [ Bm ] ngươi đầy [ E ] lúa [ D ] tinh [ E ] hảo. [ A ] __ Chúa đã mở [ C#m ] tay tống [ E ] đạt lệnh xuống [ A ] đất. [ A7 ] __ Thiên Chúa phán [ D ] truyền hỏa [ E ] tốc đã bay [ A ] đi.

3. Này nhà Gia-cóp Người [ C#7 ] đã trao ban minh [ F#m ] ngôn, điều luật Người [ Bm ] ban cho [ E ] Is - [ D ] ra - [ E ] el. [ A ] __ Chúa đầy từ [ C#m ] nhân tỏ [ E ] lòng thương với [ A ] chúng. [ A7 ] __ Chúa chẳng cho [ D ] người được [ E ] biết những luật [ A ] truyền.

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Cung điện nhà Chúa con hân hoan bước vào. Cung điện nhà Chúa khả ái dường bao. Tâm hồn con khát khao mòn mỏi. Mong sao tới được khuôn viên đền vàng.
Nên như trẻ thơ để Chúa đoái thương dắt dìu. Sống như trẻ thơ đêm ngày tựa nương nơi Chúa. Phó thác đời con buồn vui ở trong tay Ngài.
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.