con vươn linh hồn - tv 24

-

Huỳnh Minh Kỳ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy [ Cm ] Chúa! Con [ Bb ] vươn linh hồn lên tới [ Cm ] Chúa.

1. Lạy Thiên Chúa xin chỉ cho [ Eb ] con đường đi của [ G7 ] Chúa [ Cm ] ___, dạy bảo [ Fm ] con những điều công [ Bb ] minh theo đường lối [ G7 ] Ngài [ Cm ] ___. Lạy Thiên [ Bb ] Chúa xin dẫn con [ G7 ] đi trong chân lý [ Cm ] Chúa, vì Thiên [ Bb ] Chúa chính Ngài là [ Gm ] Đấng Cứu Độ của [ Cm ] con.

2. Lạy Thiên Chúa nhân hậu công [ Eb ] minh đường ngay nẻo [ G7 ] chính [ Cm ] ___, Ngài thực [ Fm ] thi xét xử công [ Bb ] lý trong xứ sở [ G7 ] Ngài [ Cm ] ___. Ngài răn [ Bb ] bảo cho kẻ tội [ G7 ] nhân đi theo chính [ Cm ] lối, và hướng [ Bb ] dẫn cho người khiêm [ Gm ] tốn lối đường Ngài [ Cm ] đi.

3. Đường lối Chúa ân sủng cho [ Eb ] ai thành tâm gìn [ G7 ] giữ [ Cm ] ___, điều răn [ Fm ] Chúa với lời minh [ Bb ] ước hằng vẫn trung [ G7 ] thành [ Cm ] ___. Ngài yêu [ Bb ] thương những người thành [ G7 ] tâm tôn vinh kính [ Cm ] Chúa, tỏ cho [ Bb ] biết những lời minh [ Gm ] ước của Ngài [ Cm ] rộng ban.

Cùng tác giả Huỳnh Minh Kỳ

Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con.
Chư dân hãy ca tụng Ngài thân lạy Chúa, hết thẩy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Chúa xót thương chúc phúc lành cho chúng con, xin Chúa chiếu roi trên chúng con ánh sáng của Ngài
Thầy ban cho các con một điều răn mới: là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Và đây cứ dấu này người ta nhận biết, chính các con là môn đệ Thầy
Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Chúa đã hứa Ngài cho ta sự sống muôn đời.
Này Tô - ma con hãy xỏ ngón tay vào đây, này Tô-ma con hãy xỏ ngón tay vào đây. Chớ cứng lòng, chớ cứng lòng hãy tin nơi Thầy vì Thầy nay đã sống lại.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.