Chúa nhật 13b thường niên - tv 29

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy [ F ] Chúa! Con ca tụng [ Gm ] Chúa vì [ C7 ] Ngài đã giải thoát [ F ] con.

1. Lạy [ F7 ] Chúa, con ca tụng [ Bb ] Chúa vì [ G7 ] Ngài đã giải thoát [ C ] con. Và [ D7 ] đã không để quân [ Gm ] thù chúng [ C7 ] được hỉ hoan về [ F ] con. Lạy [ Dm ] Chúa, Chúa đưa linh [ Bb ] hồn của [ Gm ] con thoát xa âm [ Am ] phủ, và [ Bbm ] Ngài ra tay cứu [ Edim ] thoát con [ C7 ] khỏi sa bước xuống [ F ] mồ.

2. Này [ F7 ] hỡi các tín đồ [ Bb ] Chúa nhịp [ G7 ] đàn ca mừng Chúa [ C ] đi. Và [ D7 ] hãy dâng lời chúc [ Gm ] tụng cảm [ C7 ] tạ Thánh Danh của [ F ] Chúa. Vì [ Dm ] trong lúc Chúa nổi [ Bb ] giận chỉ [ Gm ] lâu chút giây lát [ Am ] thôi, mà [ Bbm ] lòng yêu thương của [ Edim ] Chúa khôn [ C7 ] vời vẫn có suốt [ F ] đời.

3. Lạy [ F7 ] Chúa nghe con cần [ Bb ] khấn mở [ G7 ] lòng dủ tình xót [ C ] thương. Lạy [ D7 ] Chúa ban ơn cứu [ Gm ] độ xin [ C7 ] Ngài đỡ nâng phù [ F ] giúp. Và [ Dm ] xin biến đổi khóc [ Bb ] than trở [ Gm ] nên khúc ca cho [ Am ] con, để [ Bbm ] con ca khen Thiên [ Edim ] Chúa của [ C7 ] lòng con mãi tôn [ F ] thờ.

Cùng tác giả Thiên Lý

Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.
Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy phụng sự Chúa với niềm hân hoan và vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhan với lòng hoan hỷ và khoái trá.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.