Chúa là Đấng từ bi - tv 102

-

Huỳnh Minh Kỳ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Chúa [ D ] là Đấng Từ [ F#m ] [Bi và [ A7 ] hay xót [ D ] thương.

1. Linh hồn tôi [ B7 ] ơi nào [ Em ] hãy chúc tụng Thiên [ A7 ] Chúa [ D ] ___, và toàn thân [ F#7 ] tôi nào [ Bm ] hãy chúc tụng Danh [ A7 ] Người [ D7 ] ___. Linh hồn tôi [ G ] ơi nào [ E7 ] hãy chúc tụng Chúa [ A7 ] đi [ D ] ___, và đừng nên [ Em ] quên hết [ A7 ] những ân huệ của [ D ] Người.

2. Chúa đã thương [ B7 ] tha cho [ Em ] hết những điều sai [ A7 ] lỗi [ D ] ___, và làm cho [ F#7 ] ngươi khỏi [ Bm ] hết những mọi tật [ A7 ] nguyền [ D7 ] ___. Trong chỗ vong [ G ] thân Ngài [ E7 ] đã cứu mạng sống [ A7 ] ngươi [ D ] ___, và đội cho [ Em ] ngươi chiếc [ A7 ] mão ân sũng của [ D ] Ngài.

3. Những việc công [ B7 ] minh Ngài [ Em ] sẽ công bình thực [ A7 ] thi [ D ] ___, trả quyền lợi cho [ F#7 ] ai bị [ Bm ] áp bức giữa cuộc [ A7 ] đời [ D7 ] ___. Chúa tỏ cho Mô - [ G ] sê được [ E7 ] biết lối đường của [ A7 ] Ngài [ D ] ___, và đoàn dân [ Em ] riêng biết [ A7 ] những công cuộc của [ D ] Ngài.

4. Chúa thật khoan [ B7 ] nhân thương [ Em ] xót rất mực từ [ A7 ] bi [ D ] ___, Ngài hằng yêu [ F#7 ] thương hiểu [ Bm ] thấu nỗi đau dân [ A7 ] Người [ D7 ] ___. Cõi trời cao [ G ] xanh vượt [ E7 ] hết núi đồi lối [ A7 ] đi [ D ] ___, lòng Người yêu [ Em ] thương hết [ A7 ] những ai tôn sợ [ D ] Người

Cùng tác giả Huỳnh Minh Kỳ

Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con.
Chư dân hãy ca tụng Ngài thân lạy Chúa, hết thẩy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Chúa xót thương chúc phúc lành cho chúng con, xin Chúa chiếu roi trên chúng con ánh sáng của Ngài
Thầy ban cho các con một điều răn mới: là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Và đây cứ dấu này người ta nhận biết, chính các con là môn đệ Thầy
Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Chúa đã hứa Ngài cho ta sự sống muôn đời.
Này Tô - ma con hãy xỏ ngón tay vào đây, này Tô-ma con hãy xỏ ngón tay vào đây. Chớ cứng lòng, chớ cứng lòng hãy tin nơi Thầy vì Thầy nay đã sống lại.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.