Năm Phụng Vụ A

Soạn thánh ca hàng tuần theo năm các năm phụng vụ, các lễ riêng, lễ đặc biệt.
23/07/2021 03:07:24
1585
0

1. Mừng vui [ F ] lên anh em vì Chúa đến làm [ C ] người, Mừng vui [ Gm ] lên anh em này là [ F ] ngày cứu [ Am ] rỗi.
Ngày Chúa [ Bb ] đến vinh [ Gm ] quang Người [ C ] chiếu sáng nhân [ F ] gian, muôn muôn [ Dm ] người được [ Gm ] sống vui [ G ] bình [ C ] an.

ĐK: Mừng vui [ F ] lên anh em vì Chúa [ Bb ] đến cứu đời, Chúa đến cứu [ Am ] đời ngày hồng [ C ] ân thắm [ C7 ] tươi.
Mừng vui [ F ] lên anh em vì Chúa [ Bb ] đến cứu đời, Chúa đến cứu [ Am ] đời, ngày tình [ C ] thương sáng [ F ] ngời.

2. Mừng vui lên anh em Người bổ sức cho người, Mừng vui lên anh em này vầng hồng đang tới.
Người cứu chữa mù què, người điếc lắng tai nghe, muôn dân nghèo được sống no thỏa thuê.

3. Mừng vui lên anh em, Người cứu thoát con người. Mừng vui lên anh em, Người tận diệt tội lỗi.
Người đến để minh oan, Người phá vỡ mưu toan, muôn muôn người được sống vui hợp hoan.