giới răn Chúa 2 - tv 18

-

Tường Ân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Giới răn [ Am ] Chúa chính [ Em ] trực làm [ F ] hoan lạc tâm [ C ] can, làm [ Em7 ] hoan lạc tâm [ Am ] can.

1. Luật pháp Chúa quả là toàn [ F ] thiện bổ [ G ] sức tấm linh hồn [ C ] con [ E7 ] ___. Thánh ý [ Am ] Ngài cố [ G ] định kể ngu [ F ] khờ thì [ Em ] được khôn [ Am ] ngoan.

2. Lòng kính mến Chúa luôn tồn [ F ] tại thuần [ G ] khiết mãi không hề [ C ] phai [ E7 ] ___. Phán quyết [ Am ] Ngài tín [ G ] thành đến muôn [ F ] đời là [ Em ] thực công [ Am ] minh.

3. Dù cố gắng tiếp thu lề [ F ] luật phạm [ G ] lỗi có ai ngờ [ C ] đâu [ E7 ] ___. Khấn xin [ Am ] Ngài rửa [ G ] sạch những sai [ F ] lầm mà [ Em ] lòng không [ Am ] hay.

4. Nguyện Chúa hãy giúp con vượt [ F ] khỏi, khỏi [ G ] tính xấu xa tự [ C ] kiêu [ E7 ] ___. Để con [ Am ] được tình [ G ] toàn thoái xa [ F ] mọi tội trọng [ Em ] nơi [ Am ] con.

 

Cùng tác giả Tường Ân

Phúc thay dân tộc, dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp, cơ nghiệp của Chúa. Người hiền đức nhảy mừng trong Chúa, ca tụng Thiên Chúa là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay dân nước chọn Chúa làm Đức Chúa
Lạy Chúa khi con kêu cầu, Ngài đã lắng nghe lời con. Lạy Chúa con nài van tới Chúa, và Chúa đã thương nhậm lời con.Trọn tâm hồn con nguyện ca tụng Chúa, vì chính Ngài đã lắng nghe con kêu cầu.
Lạy Chúa! Chúa là phần gia nghiệp, gia nghiệp đời con. Xin bảo toàn con ôi lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: Chúa chính là gia nghiệp đời con, Chúa chính là phần chén của con.
Lạy Chúa! Trước mặt các thiên thần con đàn ca kính Ngài. Con sẽ ca khen Ngài bằng hết tấm lòng của con, vì Chúa đã lắng nghe những lời miệng con cầu. Thì trước mặt các thiên thần con đàn ca kính Ngài
Này hỡi chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca khen Ngài. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con, và xin chiếu rọi ánh quang để mọi người thấy đường lối Ngài.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con. Tôi đã trông cậy từng ngày vào Chúa. Ngài đã nghiêng mình, nghiêng mình về bên tôi. Tôi đã trông cậy vào Ngài, vào Ngài.
Cuộc đời con đã hết lòng trông cậy vào Chúa, trọn đời con luôn trung kiên vững tin Ngài thôi. Chúa nghiêng mình xuống đỡ nâng đời con lên, vì đời con đây bao yếu đuối Chúa đã dủ thương.
Con đã trông cậy ở nơi Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khẩn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta.
Tôi luôn trông cậy, tôi hằng cậy trông ở Chúa. Chúa đã nghiêng mình ghé mặt Ngài về bên tôi. Và Người đã nghe tiếng tôi tha thiết kêu cầu Chúa đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Phúc thay dân tộc, dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp, cơ nghiệp của Chúa. Người hiền đức nhảy mừng trong Chúa, ca tụng Thiên Chúa là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay dân nước chọn Chúa làm Đức Chúa