Đáp ca

Soạn thánh ca theo từng phần trong thánh lễ, nhập lễ, đáp ca, dâng lễ, hiệp lễ ..vv..

ĐK: Lạy [ C ] Chúa! Xin [ Em ] hãy ở cùng [ Am7 ] con trong [ G7 ] lúc gian [ C ] truân.

1. An [ C7 ] bình nơi [ F ] Đấng Tối Cao che [ C ] chở [ C7 ] ___, bạn an [ F ] cư dưới [ D7 ] bóng Đấng đầy quyền [ G ] năng [ C ] ___. Nào xin [ G ] thưa cùng [ E7 ] Chúa Đấng con trông [ Am ] cậy, là [ D7 ] chiến lũy con nương [ G ] ẩn, lạy [ G7 ] Chúa xin Ngài chở [ C ] che.

2. Tai [ C7 ] nạn không [ F ] cách chi đến gần [ C ] bạn [ C7 ] ___, và tai [ F ] ương không [ D7 ] thể bén bảng gần [ G ] bên [ C ] ___. Là vì [ G ] chưng Thiên [ E7 ] Chúa đã ban lệnh [ Am ] Ngài, lệnh [ D7 ] cho các Thiên Thần [ G ] Ngài, gìn [ G7 ] giữ trên mọi nẻo [ C ] đi.

3. Nay [ C7 ] bạn được [ F ] bế trên tay của [ C ] Ngài [ C7 ] ___, để đôi [ F ] chân không [ D7 ] vấp ngã vào sỏi [ G ] đá [ C ] ___. Hổ mang [ G ] kia và [ E7 ] những lũ con rắn [ Am ] lục, bạn [ D7 ] vẫn bước đi trên [ G ] đường, đạp [ G7 ] dẫm sư tử, giảo [ C ] long.