Rock

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa yêu trần thế Alleluia đã chết cho đời, Alleluia!
11/04/2015 12:04:00
A
Này Chúa hỡi con nguyện xin yêu Chúa chẳng khi ngơi.
11/04/2015 12:04:13
D

ĐK: Chúa [ C ] đã đối [ G ] xử rất đại [ Am ] lượng [ C7 ] ___. Bởi thế chúng [ F ] tôi luôn [ G7 ] mừng rỡ hân [ C ] hoan.

1. Khi Chúa dẫn [ E ] đưa người Si - [ E7 ] on bị bắt trở [ Am ] về  Trước mắt chúng [ E7 ] tôi dường [ Am ] như giấc chiêm [ F ] bao [ Dm ] ___. Lúc ấy chúng [ G ] tôi miệng [ G7 ] cười vang hát [ C ] reo [ C7 ] ___. Trên lưỡi môi [ F ] này thốt [ G7 ] lên những tiếng hỉ [ C ] hoan [ G7 ] ___.

2. Khi ấy thiên [ E ] hạ họ nhủ [ E7 ] tai nói với nhau [ Am ] rằng: “Thiên Chúa chúng [ E7 ] tôi tình [ Am ] thương rất bao [ F ] dung" [ Dm ] ___. Chúa đã đối [ G ] xử đại [ G7 ] lượng với chúng [ C ] tôi [ C7 ] ___. Nên khiến tâm [ F ] hồn chúng [ G7 ] tôi hớn hở mừng [ C ] vui [ G7 ] ___.

3. Xin Chúa xót [ E ] thương mà đổi [ E7 ] thay phận số chúng [ Am ] con. Như những nhánh [ E7 ] sông chảy [ Am ] xuôi ở phương [ F ] nam [ Dm ] ___. Ai gieo trong [ G ] lệ nghẹn [ G7 ] ngào vương chứa [ C ] chan [ C7 ] ___. Mai sẽ thu [ F ] gặt trong [ G7 ] niềm hạnh phúc trào [ C ] dâng [ G7 ] ___.

4. Dân chúng thiên [ E ] hạ người vừa [ E7 ] đi vừa khóc nức [ Am ] nở. Chân bước ra [ E7 ] đi người [ Am ] mang thóc đi [ F ] gieo [ Dm ] ___, Mai sau trở [ G ] về lòng [ G7 ] mừng vui biết [ C ] bao [ C7 ] ___. Quang gánh chất [ F ] đầy lúa [ G7 ] vàng nặng tĩu bờ [ C ] vai [ G7 ] ___.